Nổi bật 2 Tải về Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hướng dẫn chế độ...

Tải về Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

1027
Tải về Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Bài viết sau sẽ chia sẻ với các bạn văn bản hợp nhất các thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ do Bộ Tài chính ban hành.

Tải về Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hợp nhất 3 thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ sau:

 • Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013.
 • Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.
 • Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Đối tượng áp dụng: Việc tính và trích khấu hao theo văn bản hợp nhất này được thực hiện với từng tài sản cố định của doanh nghiệp.

Các quy định trong văn bản hợp nhất:

 • Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định.
 • Xác định nguyên giá tài sản cố định.
 • Nguyên tắc quản lý tài sản cố định.
 • Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp.
 • Đầu tư, nâng cấp tài sản cố định.
 • Cho thuê, cầm cố, nhượng bán, thanh lý TSCĐ.
 • Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ.
 • Xác định thời gian trích khấu hao của TSCĐ hữu hình.
 • Xác định thời gian trích khấu hao của TSCĐ vô hình.
 • Phương pháp trích khấu hao TSCĐ.

Các bạn có thể tải về văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Văn bản hợp nhất thông tư xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Tải về mẫu file Excel tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

Cách sử dụng hàm DDB để tính khấu hao TSCĐ bằng phương pháp số dư giảm dần kép

Mời tải về mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ (File Word, Excel)

Cách phân biệt hao mòn và khấu hao tài sản cố định nhanh và đơn giản nhất