Nổi bật 2 Tải về Văn bản hợp nhất thông tư xử phạt vi phạm...

Tải về Văn bản hợp nhất thông tư xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

548
Woman doing accounting

Bài viết sẽ chia sẻ với các bạn văn bản hợp nhất thông tư xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành.

Vào ngày 11 tháng 02 năm 2020, Bộ Tài chính đã ký xác thực Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC thông tư hướng dẫn xử phạt hành chính về hoá đơn. Theo đó, hợp nhất 02 Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

 • Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (có hiệu lực từ ngày 02/3/2014);
 • Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/12/2016).

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn. Quy định cụ thể hình thức xử phạt, mức xử phạt cũng như biện pháp khắc phụ hậu quả đối với từng hành vi vi phạm.

Đối tượng áp dụng thông tư này:

 • Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn.
 • Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định của pháp luật.

Các hành vi vi phạm đáng chú ý như:

 • Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử.
 • Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn.
 • Hành vi vi phạm quy định in hóa đơn đặt in.
 • Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn.
 • Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn.
 • Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua.
 • Hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế.

Các bạn có thể tải về văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời tải về mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất

Tải về Quyết định 983/QĐ-BTC về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ

Tải về Quyết định 983/QĐ-BTC về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ

Tải về Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14

Mời tải về mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh