Nổi bật 2 Tải về mẫu thư xác nhận số vốn thực góp

Tải về mẫu thư xác nhận số vốn thực góp

1054
Tải về mẫu thư xác nhận số vốn thực góp

Mỗi khi trình bày thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày các khoản đầu tư tài chính. Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu thư xác nhận số vốn thực góp để thuyết minh khoản mục này.

Tải về mẫu thư xác nhận số vốn thực góp

1. Vốn góp là gì?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp. Góp vốn được hiểu là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Việc góp vốn này được thực hiện khi thành lập doanh nghiệp mới hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã thành lập.

Tài sản mang vào góp vốn rất đa dạng. Bao gồm rất nhiều loại tài sản khác nhau như đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.Trong trường hợp tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam. Ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Về bản chất, phần vốn góp và cổ phần có ý nghĩa như sau:

  • Thể hiện quyền sở hữu của thành viên và cổ đông đối với vốn của chủ sở hữu;
  • Tạo cho thành viên và cổ đông quyền của thành viên và cổ đông quyền của thành viên và cổ đông;
  • Thể hiện giới hạn trách nhiệm của thành viên và cổ đông đối với nghĩa vụ nợ của công ty;
  • Đối với công ty cổ phần, cổ phiếu là một loại chứng khoán.

2. Thư xác nhận số vốn thực góp

Thư xác nhận số vốn góp là văn bản xác nhận việc góp vốn của một cá nhân, của một tập thể hay một doanh nghiệp nào đó cổ phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp, công ty. Xác nhận quyền tài sản của thành viên trong công ty. Chứng nhận tỷ lệ quyền sở hữu trong doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo quyền lợi của những người góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Mời bạn đọc tải về mẫu thư xác nhận số vốn thực góp TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu Thư xác nhận ngân hàng phục vụ kiểm toán

Tải về mẫu thư xác nhận giao dịch và số dư với bên liên quan

Tải về mẫu thư xác nhận thu nhập mẫu số 20/TXN-TNCN

Tải về miễn phí mẫu Thư xác nhận công nợ phục vụ kiểm toán

Trình tự các bước xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với người nước ngoài