Quy định Tải về mẫu thư xác nhận giao dịch và số dư với...

Tải về mẫu thư xác nhận giao dịch và số dư với bên liên quan

1179
Tải về mẫu thư xác nhận giao dịch và số dư với bên liên quan

Mỗi khi trình bày thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày mối quan hệ với các bên liên quan và các giao dịch giữa doanh nghiệp với các bên liên quan. Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu thư xác nhận giao dịch và số dư với các bên liên quan để xác minh số liệu thuyết minh này.

Tải về mẫu thư xác nhận giao dịch và số dư với bên liên quan

Theo như Chuẩn mực kế toán số 26 thì báo cáo tài chính phải trình bày một số mối quan hệ nhất định giữa các bên liên quan. Các quan hệ thường được chú ý là giao dịch của những người lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là khoản tiền lương và các khoản tiền vay của họ, do vai trò quan trọng của họ đối với doanh nghiệp.

1. Các trường hợp được coi là các bên liên quan

a) Những doanh nghiệp có quyền kiểm soát, hoặc bị kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều bên trung gian, hoặc dưới quyền bị kiểm soát chung với doanh nghiệp báo cáo, gồm:

 • Công ty mẹ;
 • Công ty con;
 • Các công ty con cùng tập đoàn;
 • Các bên liên doanh;
 • Cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.

b) Các công ty liên kết

c) Các cá nhân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết ở các doanh nghiệp báo cáo dẫn đến có ảnh hưởng đáng kể tới doanh nghiệp này, kể cả các thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này. Thành viên mật thiết trong gia đình của một cá nhân là những người có thể chi phối hoặc bị chi phối bởi người đó khi giao dịch với doanh nghiệp như quan hệ: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột.

d) Các nhân viên quản lý chủ chốt có quyền và trách nhiệm về việc lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp báo cáo, gồm: Những người lãnh đạo, các nhân viên quản lý của công ty và các thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này;

đ) Các doanh nghiệp do các cá nhân được nêu ở điểm (c) hoặc (d) nắm trực tiếp hoặc gián tiếp quyền biểu quyết hoặc người đó có thể có ảnh hưởng đáng kể tới doanh nghiệp.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan cần chú ý tới bản chất của mối quan hệ chứ không phải chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó

2. Các giao dịch chủ yếu giữa các bên liên quan phải được trình bày gồm:

 • Giá trị hàng tồn kho được mua hoặc bán giữa các bên liên quan;
 • Giá trị tài sản cố định và các tài sản khác được mua hoặc bán giữa các bên liên quan;
 • Giá trị dịch vụ được cung cấp hoặc nhận giữa các bên liên quan;
 • Giá trị hàng bán đại lý cung cấp giữa các bên liên quan;
 • Giao dịch thuê tài sản giữa các bên liên quan;
 • Chuyển giao về nghiên cứu và phát triển;
 • Thỏa thuận về giấy phép;
 • Các khoản tài trợ (bao gồm cho vay và góp vốn bằng tiền hoặc hiện vật);
 • Bảo lãnh và thế chấp;
 • Các hợp đồng quản lý.

Mời bạn đọc tải về mẫu thư xác nhận giao dịch và số dư với bên liên quan TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu file Excel tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT

Tải về mẫu báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình bằng Excel

Tải về miễn phí file Excel mẫu sổ nhật ký chung đầy đủ nhất

Tải về mẫu tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn bán lẻ