Nổi bật 1 Tải về Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định trình tự, thủ tục xử...

Tải về Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế

682

Vào ngày 15/07/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (sau đây gọi chung là xử lý nợ) đối với người nộp thuế còn nợ phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

1. Hồ sơ khoanh nợ tiền thuế theo thông tư 69/2020/TT-BTC

 • Thông báo của Tòa án có thẩm quyền
 • Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền
 • Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp. Hoặc văn bản xác nhận số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp người nộp thuế đang nợ đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2020 của cơ quan quản lý thuế.

2. Hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

 • Văn bản đề nghị xóa nợ của cơ quan quản lý thuế. Nơi người nộp thuế nợ tiền thuế theo mẫu số 01/VBĐN ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế đăng ký địa chỉ hoạt động kinh doanh về việc người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký trừ trường hợp người nộp thuế đã có Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;
 • Văn bản công khai danh sách người nộp thuế được đề nghị xóa nợ. Theo mẫu số 01/CK ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trình tự, thủ tục khoanh nợ tiền thuế

 • Đối với người nộp thuế được khoanh nợ theo quy định. Bộ phận quản lý nợ hoặc bộ phận được phân công xử lý nợ thuộc cơ quan quản lý thuế nơi người nộp thuế nợ tiền thuế lập đầy đủ hồ sơ khoanh nợ theo quy định. Sau đó chuyển bộ phận nghiệp vụ hoặc pháp chế thẩm định.
 • Lập, thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định khoanh nợ. Thời gian thẩm định hồ sơ trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khoanh nợ. Thời gian xem xét quyết định khoanh nợ trong vòng 10 ngày làm việc.
 • Công khai và gửi Quyết định khoanh nợ. Bộ phận quản lý nợ hoặc bộ phận được phân công xử lý nợ nhập Quyết định khoanh nợ vào ứng dụng quản lý thuế trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định khoanh nợ được ban hành.

4. Trình tự, thủ tục xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

 • Người nộp thuế thuộc đối tượng được xóa nợ theo quy định lập đầy đủ hồ sơ xóa nợ theo quy định. Gửi đến cơ quan quản lý thuế nơi người nộp thuế nợ tiền thuế.
 • Chi cục Thuế hoặc Chi cục Hải quan tiếp nhận. Phân công bộ phận quản lý nợ hoặc bộ phận được giao xử lý nợ rà soát hồ sơ của người nộp thuế.
 • Trường hợp chưa đầy đủ hồ sơ. Thì bộ phận quản lý nợ hoặc bộ phận được phân công xử lý nợ thuộc Chi cục Thuế hoặc Chi cục Hải quan báo cáo lãnh đạo Chi cục Thuế hoặc Chi cục Hải quan phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bổ sung hồ sơ.
 • Trường hợp đầy đủ hồ sơ. Chi cục Thuế hoặc Chi cục Hải quan lập văn bản công khai danh sách người nộp thuế được đề nghị xóa nợ, niêm yết công khai liên tục trong thời gian 30 (ba mươi) ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế đăng ký địa chỉ hoạt động kinh doanh và tại trụ sở Chi cục Thuế hoặc Chi cục Hải quan để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến phản hồi; tổng hợp danh sách người nộp thuế đủ điều kiện xóa nợ và lập văn bản đề nghị xóa nợ theo mẫu số 01/VBĐN ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo hồ sơ, gửi Cục Thuế hoặc Cục Hải quan.

Các bạn có thể tải về Thông tư 69/2020/TT-BTC TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp mới nhất

Mời tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Tải về Văn bản hợp nhất thông tư xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Mời tải về mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất

Tải về mẫu cam kết trả nợ đơn phương và xác nhận công nợ hợp pháp