Kinh nghiệm Phương pháp hạch toán kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải...

Phương pháp hạch toán kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

377
thuế thu nhập hoãn lại là gì?

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả nghe có vẻ mới lạ với nhiều kế toán. Vì vậy cũng sẽ khó khăn trong quá trình hạch toán kế toán. Để biết cách hạch toán, trước hết cần hiểu rằng thuế thu nhập hoãn lại phải trả là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN trong năm hiện hành. Còn bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn kế toán cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại.

1. Nguyên tắc cần biết khi kế toán

Để phản ánh tình hình biến động tăng, giảm, hay giá trị đang có của thuế thu nhập hoãn lại chúng ta dùng tài khoản 243. Công thức tính tài sản thuế thu nhập hoãn lại như sau:

 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  =  Chênh lệch tạm thời được khấu trừ  + Gía trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (%)

Cơ sở tính thuế của tài sản hoặc nợ phải trả và chênh lệch tạm thời:

Chênh lệch tạm thời là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản hoặc nợ phải trả trong Bảng Cân đối kế toán và cơ sở tính thuế của tài sản hoặc nợ phải trả đó. Người ta chia chênh lệch tạm thời thành chênh lệch tạm thời được khấu trừ và chênh lệch tạm thời chịu thuế.

– Cơ sở tính thuế của tài sản là giá trị sẽ được trừ khỏi thu nhập chịu thuế khi thu hồi giá trị ghi sổ của tài sản. Nếu thu nhập không phải chịu thuế thì cơ sở tính thuế của tài sản bằng giá trị ghi sổ của tài sản đó.

– Cơ sở tính thuế của nợ phải trả là giá trị ghi sổ của nó trừ đi giá trị sẽ được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế khi thanh toán nợ phải trả trong các kỳ tương lai. Với doanh thu nhận trước, cơ sở tính thuế là giá trị ghi sổ của nó, trừ đi phần giá trị của doanh thu không phải chịu thuế trong tương lai.

nguyên tắc kế toán thuế

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận theo nguyên tắc bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm với tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được hoàn nhập lại.

Để xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm, cuối năm doanh nghiệp cần lập các bảng báo cáo sau:

– Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng

– Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ

– Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Trường hợp các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ không ảnh hưởng đến lợi nhuận thuế thì khi lỗ tính thuế hoặc ưu đãi thuế đã được sử dụng thì kế toán cần hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

2. Về kết cấu, nội dụng của thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại có kết cấu cụ thể như sau:

– Bên Nợ: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại tăng.

– Bên Có: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại giảm .

– Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại còn lại cuối kỳ.

Phương pháp hạch toán thuế TNHL

3. Phương pháp hạch toán kế toán thuế thu nhập hoãn lại

– Trường hợp: Tài sản thuế TNHL (thu nhập hoãn lại) phát sinh trong năm < tài sản thuế TNHL được hoàn nhập trong năm => kế toán xác định giảm tài sản thuế TNHL là số chênh lệch giữa số tài sản thuế TNHL phát sinh <  số được hoàn nhập trong năm:

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

– Trường hợp: Tài sản thuế TNHL phát sinh trong năm > tài sản thuế TNHL được hoàn nhập trong năm => kế toán ghi nhận bổ sung giá trị tài sản thuế TNHL là chênh lệch giữa số tài sản thuế TNHL phát sinh > số được hoàn nhập trong năm:

Nợ TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả thì hãy liên hệ với chúng tôi (Ketoan.vn) để được giải đáp rõ hơn. Xin cảm ơn!

Xem thêm:

Hạch toán thuế GTGT cho doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ

Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính

Cách hạch toán tài khoản sau thuế chưa phân phối sử dụng TK 412