Nổi bật 1 Tải về Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh...

Tải về Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

301

Các tổ chức, đơn vị được xác định là doanh nghiệp công nghệ cao sẽ được hưởng nhiều ưu đãi và hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu… Mời bạn đọc tìm hiểu và tải về Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao trong bài viết dưới đây.

1. Đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao.

Quyết định này áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao; cung ứng dịch vụ công nghệ cao tại Việt Nam và các cơ quan; tổ chức có liên quan.

2. Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

– Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hằng năm của doanh nghiệp.

– Tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp trên giá trị của tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào hằng năm:

  • Doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng; và tổng lao động từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 0,5%;
  • Doanh nghiệp không thuộc trường hợp trên; có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên phải đạt ít nhất 1%;
  • Doanh nghiệp còn lại phải đạt ít nhất 2%.

– Tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của doanh nghiệp (là số lao động đã ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn, trong đó lao động có trình độ cao đẳng không vượt quá 30%) trên tổng số lao động:

  • Doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng; và tổng số lao động từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 1%;
  • Doanh nghiệp không thuộc trường trên; có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên phải đạt ít nhất 2,5%;
  • Đối với doanh nghiệp còn lại phải đạt ít nhất 5%.

3. Điều khoản chuyển tiếp

Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp thì thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định này.

Mời bạn đọc tải về Quyết định 10/2021/QĐ-TTg TẠI ĐÂY.