Nổi bật 2 Tải về Quyết định 983/QĐ-BTC về việc công bố danh mục báo...

Tải về Quyết định 983/QĐ-BTC về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ

196

Vào ngày 29/6/2020 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 983/QĐ-BTC về việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

bàn, báo cáo bằng văn bản, bút

Các loại báo cáo định kỳ trong lĩnh vựa kế toán, kiểm toán

 • Báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020
 • Báo cáo tình hình hoạt động năm. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán. Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới. Thông tư số 40/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020
 • Báo cáo về tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới. Thông tư số 40/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020
 • Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề kiểm toán hàng năm. Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020
 • Báo cáo tổng hợp tình hình duy trì điều kiện hành nghề kiểm toán hàng năm. Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020
 • Báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020
 • Báo cáo tình hình hoạt động năm (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán). Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020
 • Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán. Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020
 • Báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kiểm toán viên. Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới. Thông tư số 40/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới. Thông tư số 40/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020
 • Báo cáo tình hình sử dụng phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020

Các bạn có thể xem chi tiết các loại báo cáo trong Quyết định 983/QĐ-BTC TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN

Tải về Quyết định 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực BCTC

Mời tải về Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Tải về Nghị định 68/2020/NĐ-CP về việc tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%

Tải về Thông tư 96/2016/TT-BTC về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miến thuế TNCN