Quy định Luật Kế Toán Tải về Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án...

Tải về Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành

1692

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Mời bạn đọc tìm hiểu và tải về thông tư này trong bài viết dưới đây.

Construction silhouette Free Photo

1. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

 • Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư.
 • Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác).
 • Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư.
 • Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản.
 • Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

2. Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

 • Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Các dự án còn lại, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
 • Nhà thầu kiểm toán độc lập là các doanh nghiệp kiểm toán độc lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam. Kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và các Chuẩn mực kiểm toán hiện hành.
 • Trường hợp Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra và phát hành báo cáo kiểm toán, kết luận thanh tra đảm bảo đủ nội dung quy định tại Điều 11 Thông tư này, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án sử dụng kết quả báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra làm căn cứ để thẩm tra; không cần thiết phải thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán.

3. Thẩm tra hồ sơ pháp lý

Căn cứ báo cáo theo Mẫu số 02/QTDA và các văn bản pháp lý liên quan của dự án, đối chiếu danh mục, trình tự thực hiện các văn bản pháp lý với các quy định của pháp luật để có nhận xét về:

 • Trình tự lập và duyệt văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản.
 • Việc chấp hành trình tự đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.
 • Việc chấp hành trình tự lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
 • Việc tuân thủ quy định về ký kết các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu so với các quy định của pháp luật về hợp đồng.

4. Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

– Đối với thời gian thẩm tra quyết toán:

 • Dự án quan trọng quốc gia: 08 tháng;
 • Dự án nhóm A: 08 tháng;
 • Dự án nhóm B: 04 tháng;
 • Dự án nhóm C: 03 tháng.

– Đối với thời gian phê duyệt quyết toán:

 • Dự án quan trọng quốc gia: 01 tháng;
 • Dự án nhóm A: 01 tháng;
 • Dự án nhóm B: 20 ngày;
 • Dự án nhóm C: 15 ngày.

Các bạn có thể tải về Thông tư 10/2020/TT-BTC TẠI ĐÂY.

Thông tư 10/2020/TT-BTC

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Tải về Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về chênh lệch tỷ giá hối đoái

Tải về Thông tư 11/2010/TT-BTC về nghĩa vụ thuế đầu tư ra nước ngoài

Tải về thông tư 06/2021/TT-BTC về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Mời tải về Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Đánh giá