Nổi bật 2 Tải về Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm...

Tải về Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2020

443
thuê đất

Tiền thuê đất là vấn đề được nhiều người quan tâm, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh khó khăn. Vào ngày 10/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 22/2020/QĐ-TTg quy định việc giảm tiền thuê đất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

1. Đối tượng áp dụng

  • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
  • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Mức giảm tiền thuê đất

Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

3. Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất

  • Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất cho cơ quan thuế. Kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất.
  • Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp. Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.
  • Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất. Nhưng sau đó phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất. Thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm. Và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
  • Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020. Nhưng sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau. Hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo. Thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Các bạn có thể tải về Quyết định 22/2020/QĐ-TTg TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế

Tải về Văn bản hợp nhất thông tư xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Tải về Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14

Mời bạn đọc tải về mẫu D03-TS – Danh sách người chỉ tham gia BHTY

Tải về toàn bộ Luật đầu tư số 61/2020/QH14