Quy định Bảo Hiểm Mời tải về mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm...

Mời tải về mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm Xã hội

1192

Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 3382, 3383, 3384). Bài viết sẽ chia sẻ mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH được ban hành kèm theo thông tư số 200/2014/TT-BTC nhé.

1. Bảng phân bổ tiền lương và BHXH là gì?

Bảng phân bổ tiền lương và BHXH được dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 3382, 3383, 3384).

2. Cách lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH

  • Kết cấu và nội dung chủ yếu của bảng phân bổ này gồm có các cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382,3383,3384), các dòng ngang phản ánh tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tính cho các đối tượng sử dụng lao động.
  • Căn cứ vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng. Tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.
  • Căn cứ vào tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành) theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích BHXH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384).
  • Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê, Nhật ký, Chứng từ và các sổ kế toán có liên quan tuỳ theo hình thức kế toán áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái TK 334, 338…). Đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

Các bạn có thể tải về mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời tải về mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê vàng tiền tệ mẫu số 07 – TT

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa

Mời bạn đọc tải về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ