Mẫu chứng từ tiền lương Mời bạn đọc tải về mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm...

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

679

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (mẫu số 06- LĐTL) nêu rõ thông tin của người lao động, hệ số lương, hệ số phụ cấp, tiền lương theo tháng… Mẫu bảng này được ban hành kèm theo TT 133/2016/TT-BTC hướng dẫn về chế độ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ tại bài viết này.

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

1. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ là gì?

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ là mẫu bảng về thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho lao động của các doanh nghiệp. Mẫu bảng thanh toán nêu rõ thông tin của cá nhân của người lao động, hệ số lương, hệ số phụ cấp, tiền lương theo tháng…..

2. Cách lập bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

 • Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận làm việc.
 • Dòng tháng năm: Ghi rõ tháng và năm mà người lao động tiến hành làm thêm giờ.
 • Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên của người làm việc thêm giờ .
 • Cột 1: Ghi hệ số lương người lao động đang hưởng.
 • Cột 2: Ghi hệ số phụ cấp chức vụ người lao động đang hưởng.
 • Cột 3: Ghi tổng số hệ số người làm thêm được hưởng. Cột 3 = cột 1 + cột 2.
 • Cột 4: Ghi tiền lương tháng được hưởng tính bằng: Lương tối thiểu (Theo quy định của nhà nước) nhân với (x) Hệ số lương cộng với (+) Phụ cấp chức vụ.
 • Cột 5: Ghi mức lương ngày được tính bằng Lương tối thiểu (theo quy định của Nhà nước) x (hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ)/ 22 ngày.
 • Cột 6: Ghi mức lương giờ được tính bằng Cột 5 chia cho 8 giờ.
 • Cột số giờ làm thêm ngày thường, số giờ làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật, số giờ làm thêm ngày lễ. Cột 7, 9, 11 căn cứ vào bảng chấm công làm thêm giờ thực tế của tháng đó để ghi.

Các cột thành tiền

 • Cột thành tiền của làm thêm ngày thường (cột 8) = số giờ (cột 7) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột thành tiền của làm thêm ngày thứ 7, CN (cột 10) = số giờ (cột 9) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột thành tiền của làm thêm ngày lễ, tết (cột 12) = số giờ (cột 11) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột thành tiền làm thêm buổi đêm (cột 14) = số giờ (cột 13) nhân (x) mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột 15: Ghi tổng cộng số tiền. Cột 15 = cột 8 + cột 10 + cột 12 + cột 14.
 • Cột 16,17: Ghi số giờ công nghỉ bù của những ngày làm thêm và số tiền tương ứng của những ngày nghỉ bù phải trừ không được thanh toán tiền.
 • Cột 17 = cột 16 x cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột 18: Ghi số tiền làm thêm thực thanh toán cho người làm thêm.
 • Cột 18 = cột 15 – cột 17.
 • Cột C – Ký nhận: Người làm thêm sau khi nhận tiền phải ký vào cột này.
 • Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải kèm theo bảng chấm công làm thêm giờ của tháng đó. Có đầy đủ chữ ký của người lập biểu, kế toán trưởng, giám đốc. Hoặc người được uỷ quyền duyệt. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được lập thành 1 bản để làm căn cứ thanh toán.

Các bạn có thể tải về mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa

Tải về mẫu đơn xin gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp

Tải về Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH: Luật quản lý thuế

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn đăng ký thang bảng lương