Nổi bật 2 Thù lao của Chủ tịch công ty TNHH có phải là chi...

Thù lao của Chủ tịch công ty TNHH có phải là chi phí được trừ hay không?

566

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu những quy định pháp luật về khoản thù lao của Chủ tịch công ty TNHH để là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Woman hand holding money bag. concept saving finance and accounting Premium Photo

1. Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

2. Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018:

2. Sửa đổi đoạn thứ nhất tại tiết b điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính):

“b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”.

3. Kết luận

Căn cứ những hướng dẫn nêu trên. Trường hợp công ty có khoản chi thù lao cho Chủ tịch công ty TNHH mà cá nhân này trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh đồng thời khoản chi trên được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của công ty;… thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Như vậy, bài viết trên đã cùng các bạn đi tìm hiểu những quy định của pháp luật về chi phí thù lao của chủ tịch công ty TNHH để là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Tải về Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Hướng dẫn xác định thuế cho doanh nghiệp: GTGT, TNCN, TNDN, XNK

Những khoản chi phí bị khống chế mức trần khi tính thuế TNDN

Xác định thuế TNDN có những khoản chi phí hợp lý được trừ nào?

Tải về Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN