Nổi bật 2 Tải về Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN

Tải về Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN

1014

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 06 năm 2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp.

bách khoa toàn thư, chồng sách, đọc

1. Xác định thu nhập tính thuế

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC). Sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo.

2. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế đối với dịch vụ

Thời điểm xác định xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua.

3. Chi phí khấu hao tài sản cố định

Bổ sung chi phí khấu hao các TSCĐ của doanh nghiệp phục vụ cho người lao động. Và để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

4. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá

Bỏ quy định doanh nghiệp tự xây dựng. Quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh làm cơ sở xác định chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý không được tính vào chi phí được trừ.

5. Chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng

Bổ sung quy định không được tính vào chi phí được trừ đối với chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng.

6. Chi phí trang phục cho người lao động

Bỏ mức khống chế đối với trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cho người lao động bằng hiện vật. Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Không tính vào chi phí được trừ đối phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

7. Chi phí phụ cấp cho người lao động đi công tác

Khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác. Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp có khoán phụ cấp cho người lao động đi công tác. Và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp. Thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán.

8. Chi phí tiền điện, tiền nước

Bỏ quy định doanh nghiệp phải lập bảng kê thanh toán tiền điện, tiền nước theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

9. Chi phí lãi tiền vay

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ. Trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

10. Bổ sung một số khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế

  • Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động
  • Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động
  • Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực

11. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Trường hợp nộp một lần, mức thực tế phát sinh của năm được xác định trên cơ sở tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phân bổ cho số năm khai thác còn lại. Trường hợp nộp hàng năm, mức thực tế phát sinh là số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của năm mà doanh nghiệp đã vào nộp ngân sách nhà nước.

12. Thu nhập miễn thuế

  • Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã, của doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Quỹ hỗ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm.
  • Thu nhập của văn phòng thừa phát lại. Trừ các khoản thu nhập nhập từ các hoạt động khác ngoài hoạt động thừa phát lại trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

13. Chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp

Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách.

Mời bạn đọc tải về Thông tư 96/2015/TT-BTC TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Quyết định 635/QĐ-TCT quy định về hóa đơn điện tử

Tải về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về việc ban hành mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Tải về Nghị định 68/2020/NĐ-CP về việc tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%

Tải về Thông tư 96/2016/TT-BTC về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miến thuế TNCN

Tải về Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc