Nổi bật 2 Tất cả các mức xử phạt vi phạm hành chính đối với...

Tất cả các mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế

322
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế

Những hành vi trốn thuế nào bị xử phạt vi phạm hành chính? Mức phạt là bao nhiêu? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế

Hành vi trốn thuế

Theo Điều 143, Luật quản lý thuế 2019, những hành vi sau đây là hành vi trốn thuế:

– Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

– Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.

– Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán.

– Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế nhằm làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.

– Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, được miễn, được giảm, được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.

– Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan.

– Cố ý không kê khai hoặc kê khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế.

– Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.

– Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế.

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế mới nhất

Người nộp thuế có hành vi trốn thuế buộc nộp đủ số tiền thuế trốn và bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn. Cụ thể tại Điều 13, Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định như sau:

Phạt tiền 1 lần số thuế trốn

Mức phạt này áp dụng cho:

– Người nộp thuế vi phạm lần đầu.

– Người nộp thuế vi phạm lần hai mà có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên.

Phạt tiền 1,5 lần số thuế trốn

Các đối tượng sau đây sẽ bị phạt tiền 1,5 lần số thuế trốn:

– Người nộp thuế vi phạm lần đầu và có tình tiết tăng nặng.

– Người nộp thuế vi phạm lần thứ hai và có một tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền 2 lần số thuế trốn

Các đối tượng sau đây sẽ bị phạt tiền 2 lần số thuế trốn:

– Người nộp thuế vi phạm lần thứ hai và không có tình tiết giảm nhẹ.

– Người nộp thuế vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền 2,5 lần số thuế trốn

Các đối tượng sau đây sẽ bị phạt tiền 2,5 lần số thuế trốn:

– Người nộp thuế vi phạm lần thứ hai và có một tình tiết tăng nặng.

– Người nộp thuế vi phạm lần thứ ba và không có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn

Các đối tượng sau đây sẽ bị phạt tiền 3 lần số thuế trốn:

– Người nộp thuế vi phạm lần thứ hai và có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên.

– Người nộp thuế vi phạm lần thứ ba và có tình tiết tăng nặng.

– Người nộp thuế vi phạm từ lần thứ tư trở đi.

Lưu ý

Người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với những trường hợp sau:

– Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày nhưng không phát sinh số tiền thuế phải nộp.

– Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày có phát sinh số tiền thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Xem thêm:

Chi phí quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế không?

Những trường hợp nghỉ hưu sớm nào được hưởng nguyên lương?

Nộp thiếu thuế do khai sai người phụ thuộc, xử phạt công ty hay người lao động?

Tải về mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Tải về Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020