Nổi bật 2 Chi phí quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế...

Chi phí quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế không?

382

Quảng cáo trên Facebook, Google được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng vì tính thực tiễn, hiệu quả của nó. Vậy những chi phí quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế, có được tính là chi phí hợp lý hay không?

Men with finance report and money currency Free Vector

1. Về chính sách thuế GTGT

Căn cứ vào quy định tại các văn bản sau:

 • Tại Khoản 6, Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 • Tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 • Tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính) đã hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các quy định nêu trên. Trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam thuê đơn vị khác tại Việt Nam thực hiện quảng cáo trên Facebook, Google thì thuế GTGT đầu vào của chi phí quảng cáo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ. Nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

2. Về chính sách thuế TNDN

Căn cứ vào quy định tại các văn bản sau:

 • Tại Điểm m, Khoản 2, Điều 9 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
 • Tại Khoản 4, Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13.
 • Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính) có quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên. Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh chi phí đăng quảng cáo trên Facebook, Google. Nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định đối với giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng. Thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

3. Về thuế nhà thầu

Căn cứ vào quy định tại các văn bản sau:

 • Tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định về đối tượng áp dụng của Thông tư.
 • Tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC về người nộp thuế.
 • Tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng chịu thuế GTGT.
 • Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định về khai thuế đối với trường hợp Nhà thầu nước ngoài. Nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT. Nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

Căn cứ các quy định trên. Về nguyên tắc, trường hợp Google, Facebook (nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với doanh nghiệp (bên Việt Nam) để cung cấp dịch vụ quảng cáo trên ứng dụng Google, Facebook và phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Thì Google, Facebook thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) tại Việt Nam.

Số thuế nhà thầu phải nộp:

 • Thuế TNDN 5% (tại tiết a điểm 2 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014)
 • Thuế GTGT 5% (tại Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014)

Như vậy, bài viết trên cùng các bạn tìm hiểu những quy định của pháp luật về chi phí quảng cáo trên Facebook, Google. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã nắm rõ những quy định này. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Cách chào bán sản phẩm mới như thế nào để đạt hiệu quả cao?

Tải về Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài

Cách xử lý chi phí không có hóa đơn GTGT đầu vào

Những khoản thuế và lệ phí không được tính vào chi phí hợp lý

Những khoản chi phí bị khống chế mức trần khi tính thuế TNDN