Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Hướng dẫn hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca của người...

Hướng dẫn hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca của người lao động

3109

Các khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca của người lao động trong doanh nghiệp được đưa vào chi phí nào? Ketoan.vn sẽ hướng dẫn hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca trong bài viết dưới đây.

Hướng dẫn hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca của người lao động

Các quy định về tiền ăn trưa, ăn giữa ca của người lao động

Trích Điểm g.5, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.”

Như vậy, thuế TNCN và thuế TNDN đối với tiền ăn trưa, ăn giữa ca được xử lý như sau:

Về thuế thu nhập cá nhân

– Nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, mua suất ăn, phiếu ăn cho người lao động thì khoản tiền này không tính vào thu nhập chịu thuế.

– Nếu doanh nghiệp không tổ chức nấu ăn, mua suất ăn, phiếu ăn cho người lao động, tức là chi tiền phụ cấp vào lương thì được miễn tối đa bằng mức chi mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định đối với doanh nghiệp Nhà nước. Hiện nay, mức mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng (Thông tư 26/2016/TTBLĐTBXH). Nếu vượt quá 730.000 đồng/người/tháng thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí ăn trưa, ăn giữa ca được trừ vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Khoản chi này thực tế phát sinh và liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Khoản chi này phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Nếu khoản chi này có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (đã bao gồm thuế GTGT).

(Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC)

Hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca của người lao động

Hướng dẫn hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca của người lao động

Căn cứ vào hình thức mà doanh nghiệp trả tiền ăn trưa, ăn giữa ca cho người lao động để tiến hành hạch toán.

Trường hợp doanh nghiệp trả tiền mặt cho người lao động

Tức là khoản tiền này được phụ cấp vào lương, khi đó kế toán hạch toán như sau:

– Căn cứ vào bảng tính lương, bộ phận làm việc của người lao động để ghi tăng chi phí tương ứng:

Nợ TK 622, 623, 627, 641, 642

Có TK 334 – Phải trả người lao động

– Khi trả lương cho người lao động:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 111, 112…

Trường hợp doanh nghiệp tự tổ chức ăn trưa, ăn giữa ca

Doanh nghiệp có thể tự tổ chức ăn trưa, ăn giữa ca cho người lao động thông qua:

  • Doanh nghiệp mua phiếu ăn, xuất ăn cho người lao động.
  • Doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn.

Khi đó, căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ để hạch toán:

Nợ TK 622, 623, 627, 641, 642

Nợ TK 133: nếu đủ điều kiện khấu trừ

Có TK 111, 112, 331…

Trên đây là các quy định và cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca cho người lao động trong doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo và áp dụng. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Các khoản phụ cấp được miễn thuế TNCN

Phụ cấp lương là gì? Có các loại phụ cấp lương nào?

Nhiều khoản phụ cấp cho công chức, viên chức bị “khai tử” từ năm 2021

Phụ cấp lương và trợ cấp lương được phân biệt thế nào?

Tiền trợ cấp, bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động có tính thuế thu nhập cá nhân không?