Nổi bật 2 Tải về toàn bộ Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn...

Tải về toàn bộ Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

653

Vào ngày 12/09/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Mời bạn đọc tìm hiểu và tải về Nghị định này trong bài viết dưới đây.

what is an invoice

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp. Và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Đối tượng áp dụng

 • Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

3. Các loại hóa đơn điện tử

 • Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
 • Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
 • Các loại hóa đơn khác. Bao gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác.

4. Thời điểm lập hóa đơn điện tử

 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
 • Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác.

5. Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

 • Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy.
 • Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy. Phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.
 • Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán. Pháp luật về giao dịch điện tử. Không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

5. Hiệu lực thi hành

 • Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.
 • Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh. Chậm nhất là ngày 01/11/2020.
 • Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020. Các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010. Và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.
 • Kể từ ngày 01/11/2020. Các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010. Và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

Các bạn có thể tải về Nghị định 119/2018/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Thông tư số 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ

Tải về Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2020

Tải về Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế

Tải về Quyết định 983/QĐ-BTC về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ

Tải về Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ