Kế toán cho người mới bắt đầu Quy trình luân chuyển chứng từ Mời bạn đọc tải về Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn về lệ...

Mời bạn đọc tải về Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

437
Thuế môn bài

Vào ngày 09/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài.

1. Các đối tượng được miễn lệ phí môn bài

 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.
 • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập. Hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12. Đối với tổ chức thành lập mới; hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

2. Mức thu lệ phí môn

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.

3. Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài

 • Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (trừ cá nhân cho thuê tài sản) là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân năm trước liền kề của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Không bao gồm hoạt động cho thuê tài sản của các địa điểm kinh doanh.
 • Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm sản xuất, kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài) nếu ra sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu ra sản xuất kinh doanh trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.

Các bạn có thể tải về Thông tư 65/2020/TT-BTC TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế

Tải về Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN

Tải về Thông tư 39/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo kế toán, kiểm toán

Tải miễn phí mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 200

Tải về Thông tư 96/2016/TT-BTC về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miến thuế TNCN