Kế hoạch và Báo cáo Báo cáo tài chính Tải về Thông tư 39/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung chế...

Tải về Thông tư 39/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo kế toán, kiểm toán

1559
Mục lục Hiển thị

Vào ngày 15/05/2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. 

Một số nội dung chính của Thông tư 15/05/2020:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011

Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng. Và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng có trách nhiệm theo dõi. Quản lý phôi Chứng chỉ được cấp. Gửi Báo cáo tình hình sử dụng phôi Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Kế toán viên hành nghề được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nay. Được tiếp tục hành nghề trong năm sau. Nếu đã hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu trước ngày 15/12 năm nay. Và thông báo bằng văn bản giấy hoặc bản sao điện tử cho Bộ Tài chính. Số giờ cập nhật kiến thức đã tính cho năm nay thì không được tính cho năm sau.

Trường hợp đến hết ngày 15/12 năm nay. Kế toán viên hành nghề không cập nhật đủ số giờ theo quy định. Hoặc quá ngày 25/12 năm nay mà Bộ Tài chính không nhận được thông báo tình hình hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu. Kế toán viên hành nghề sẽ bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán. Từ ngày 01/01 đến 31/12 năm sau.

Điều 3: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán lập báo cáo duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hàng năm. Và gửi cho Bộ Tài chính theo thời hạn quy định.

Điều 4: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

Kiểm toán viên được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nay. Được tiếp tục hành nghề trong năm sau. Nếu đã hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu trước ngày 15/12 năm nay. Và thông báo bằng văn bản giấy hoặc bản sao điện tử cho Bộ Tài chính.

Trường hợp đến hết ngày 15/12 năm nay. Kiểm toán viên không cập nhật đủ số giờ theo quy định. Hoặc quá ngày 25/12 năm nay. Bộ Tài chính không nhận được thông báo tình hình hoàn thành giờ cập nhật kiến thức. Kiểm toán viên sẽ bị đình chỉ hành nghề kiểm toán. Từ ngày 01/01 đến 31/12 năm sau.

Điều 5: Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: Hàng năm, doanh nghiệp kiểm toán tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh kiểm toán theo mẫu. Và gửi về Bộ Tài chính theo thời hạn quy định.

Điều 6: Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Doanh nghiệp kiểm toán lập báo cáo Tổng hợp tình hình duy trì điều kiện hành nghề kiểm toán hàng năm từ Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề kiểm toán hàng năm của các kiểm toán viên đang hành nghề tại đơn vị theo mẫu. Doanh nghiệp kiểm toán gửi báo cáo Tổng hợp tình hình duy trì điều kiện hành nghề kiểm toán hàng năm kèm theo Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề kiểm toán hàng năm của từng kiểm toán viên về Bộ Tài chính. Theo thời hạn quy định.

Điều 7: Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Báo cáo kết quả kiểm tra. Các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra phải gửi Bản tổng hợp giải pháp khắc phục sai sót và thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra cho cơ quan kiểm tra. Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán là hội viên của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán. Bản tổng hợp giải pháp khắc phục sai sót và thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra phải được đồng thời gửi cho Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán.

Bản tổng hợp giải pháp khắc phục sai sót và thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra là tài liệu tham chiếu. Khi kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán lần sau.

Mời bạn đọc tải về Thông tư 39/2020/TT-BTC TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình bằng Excel

Tải về miễn phí file Excel mẫu sổ nhật ký chung đầy đủ nhất

Tải về mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN phải nộp

Tải về mẫu file Excel tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

Mời bạn đọc tải về file Excel tính thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh mới