Tải về Nghị định 68/2020/NĐ-CP về việc tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%

Tải về Nghị định 68/2020/NĐ-CP về việc tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%
Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 30/06/2020
ketoan.vn
129 Lượt đọc

Vào ngày 24/6/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Mời bạn đọc tìm hiểu và tải về Nghị định 68/2020/NĐ-CP trong bài viết dưới đây.

Tải về Nghị định 68/2020/NĐ-CP về việc tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%

Nghị định 68/2020/NĐ-CP quy định tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như sau:

Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

Trước đây, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Quy định thêm cho phép chuyển lãi vay sang năm sau

Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại Điều 1 Nghị định 68/2020/NĐ-CP) được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại Điều 1 Nghị định 68/2020/NĐ-CP). Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm. Kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại Điều 1 Nghị định 68/2020/NĐ-CP) không áp dụng với các khoản vay của người nộp thuế là tổ chức tín dụng theo Luật Các tổ chức tín dụng. Tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm. Các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Vay ưu đãi của Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại. Các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Các khoản vay đầu tư chương trình. Dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên và dự án phúc lợi công cộng khác).

Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế. Theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP.

Nghị định 68/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2020. Và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2019.

Mời bạn đọc tải về Nghị định 68/2020/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về việc ban hành mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Tải về Thông tư 96/2016/TT-BTC về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miến thuế TNCN

Tải về Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc

Tải về Thông tư 39/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo kế toán, kiểm toán

Mời bạn đọc tải về file Excel tính thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh mới

 

 

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *