Nổi bật 2 Tải về Quyết định 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp...

Tải về Quyết định 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực BCTC

744

Vào ngày 16/03/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam. Mời bạn đọc tìm hiểu và tải về quyết định này trong bài viết dưới đây.

bàn, báo chí, công việc

1. Mục tiêu của đề án

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài chính, kế toán. Tạo dựng công cụ quản lý hiệu lực, hiệu quả cho công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp cũng như việc quản lý, giám sát của cơ quan chức năng Nhà nước trong giai đoạn mới. Góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của các thông tin tài chính. Nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp. Bảo vệ môi trường kinh doanh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới.

Mục tiêu cụ thể áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam bao gồm 2 nội dung sau:

 • Xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam cho từng nhóm đối tượng cụ thể được xác định, phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính, nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp đối với người sử dụng báo cáo tài chính.
 • Ban hành mới và tổ chức thực hiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS) theo nguyên tắc tiếp thu tối đa thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam và nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng

 • Các doanh nghiệp bao gồm: các doanh nghiệp có nhu cầu, đủ khả năng và nguồn lực áp dụng IFRS, được xác định theo từng giai đoạn phù hợp với lộ trình được công bố; và các doanh nghiệp khác thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam áp dụng VFRS.
  Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ không có nhu cầu và điều kiện áp dụng IFRS hoặc VFRS không thuộc đối tượng áp dụng của Đề án.
 • Các cơ sở đào tạo, hội nghề nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ bao gồm: các đơn vị có các hoạt động phối hợp nghiên cứu, đào tạo, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ triển khai áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam.
 • Cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm: Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan trong hoạt động xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng IFRS; nghiên cứu, xây dựng, ban hành, đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện VFRS.

3. Lộ trình áp dụng IFRS

 • Giai đoạn chuẩn bị (2020-2021)
 • Giai đoạn 1, áp dụng tự nguyện (2022 đến 2025)
 • Giai đoạn 2, áp dụng bắt buộc (sau năm 2025)

4. Lộ trình áp dụng VFRS

 • Giai đoạn chuẩn bị (2020-2024)
 • Giai đoạn triển khai áp dụng VFRS (từ năm 2025)

Mời bạn đọc tải về Quyết định 345/QĐ-BTC TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Quyết định 635/QĐ-TCT quy định về hóa đơn điện tử

Tải về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về việc ban hành mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Tải về Nghị định 68/2020/NĐ-CP về việc tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%

Tải về Thông tư 96/2016/TT-BTC về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miến thuế TNCN

Tải về Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc