Kinh nghiệm Điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi trong doanh nghiệp

Điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi trong doanh nghiệp

211

Có thể thấy trong bối cảnh đất nước càng phát triển như hiện nay, có nhièu doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu hàng nước ngoài nhiều hơn. Và khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, cần phải nắm rõ các khoản thuế suất nhập khẩu ưu đãi cho doanh nghiệp của mình.

Điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi trong doanh nghiệp

Thuế suất nhập khẩu ưu đãi

Đối với thuế suất nhập khẩu ưu đãi sẽ được áp dụng ở trong những trường hợp như sau:

  • Thuế suất ưu đãi trong doanh nghiệp sẽ được áp dụng đối với những mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ nước ngoài. Những nhóm nước và vùng lãnh thổ có thực hiện đối xử huệ quốc trong quan hệ thương mại đối với Việt Nam.
  • Doanh nghiệp nên tìm hiểu thêm danh sách những nước có quan hệ thương mại đối với Việt Nam. Những nước đã được nêu tên tại Công văn 8678/TCHQ-TXNK ngày 9/9/2016. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có đến 172 nước có thỏa thuận MFN với Việt Nam.
  • Doanh nghiệp sẽ được áp dụng thuế suất ưu đãi đối với các loại hành hóa. Mà được nhập từ nguồn gốc khu phi thuế quan. Được doanh nghiệp nhập khẩu vào trong thị trường Việt Nam. Và nó đáp ứng được các điều kiện xuất xứ. Những điều kiện xuất xứ cần phải đáp ứng như được xuất xứ từ nhữnh nước, nhóm nước hoặc các vùng lãnh thổ. Những nhóm nước và vùng lãnh thổ này trước đó đã được thực hiện MFN trong quan hệ thương mại cùng với Việt Nam.

Foreman using and talking walkie talkie to control loading containers box to truck at container depot station for logistic import export scene Premium Photo

Điều kiện áp dụng đối với thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Thuế suất ưu đãi đặc biệt sẽ được áp dụng đối với những trường hợp như sau:

  • Thuế suất ưu đãi đặc biệt được áp dụng với những hàng hóa xuất xứ từ những nhóm nước. Các nước hoặc các vùng lãnh thổ có những thỏa thuận ưu đãi đặc biệt. Cụ thể là ưu đãi về thuế nhập khẩu với quan hệ thương mại cùng Việt Nam.
  • Có thể hiểu, các mặt hàng được nhập khẩu từ trong những nước ở khu vực. Có hiệp định thương mại song phương hoặc quan hệ đa phương với nhau. Như vậy sẽ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
  • Thuế suất ưu đãi đặc biệt sẽ được áp dụng với những hàng hóa khi phi thuế quan nhập khẩu vào trong thị trường trong nước. Chỉ cần đáp ứng được những điều kiện xuất xứ từ những nhóm nước. Các nước hoặc vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận về ưu đãi đặc biệt về mảng thuế nhập khẩu đối với quan hệ thương mại cùng Việt Nam.

Điều kiện áp dụng đối với thuế suất thông thường

Đối với thuế suất ưu đãi đặc biệt, sẽ được áp dụng đối với những trường hợp như sau:

  • Áp dụng đối với những hàng hóa nhập khẩu và không thuộc những trường hợp 1 và trường hợp 2 đã nêu ở trên
  • Đối với những mặt hàng được áp dụng thuế suất thông thường. Mức thuế suất của nó được quy định bằng 150% mức thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương tự với nó.
  • Đối với những hàn ghóa được doanh nghiệp nhập khẩu nhưng lại không có tên ở trong Danh mục của Biểu thuế xuất nhập khẩu thông thường. Quy định ở trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-TTG. Và những mặt hàng này lại không thuộc cả hai trường hợp hàng hóa nhập khẩu. Sẽ được áp dụng thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt. Như vậy, những trường hợp đó sẽ được áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của những mặt hàng tương tự nó. Đã được quy định rõ ràng ở trong Phụ lục II của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP.
  • Đối với những trường hợp mà mức thuế suất ưu đãi có giá trị bằng 0. Sẽ căn cứ vào Điều 10 của Luật thuế xuất khẩu và nhập khẩu ưu đãi để quyết định việc áp dụng mức thuế.

Lưu ý

Hiện nay vẫn có những mặt hàng nhập khẩu rất tiện lợi.  Vừa được hưởng mức thuế suất ưu đãi và được hưởng cả mức thuế suất ưu đãi đặc biệt. Tuy nhiên, doanh nghiệp hưởng mức thuế suất nào thấp hơn sẽ dựa vào việc doanh nghiệp lựa chọn C/O nào phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Xem thêm: 

Công việc phải làm và trách nhiệm của kế toán thuế

Mời bạn đọc tải về file Excel tính thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh mới

Tổng hợp các công văn thuế được ban hành trong tháng 5/2020

Áp dụng biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi mới này từ ngày 10/7/2020

Mùa Báo cáo Thu nhập là gì và khi nào nó diễn ra?