Nổi bật 2 Người nộp thuế được thêm những quyền nào từ ngày 1/7/2020?

Người nộp thuế được thêm những quyền nào từ ngày 1/7/2020?

1183
Người nộp thuế được thêm những quyền nào từ ngày 1/7/2020?

Khi Luật Quản lý thuế năm 2019 (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực từ ngày 1/7, người nộp thuế có nhiều quyền hơn so với quy định hiện hành.

Người nộp thuế được thêm những quyền nào từ ngày 1/7/2020?

Các quyền mới bao gồm:

 1. Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
 2. Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử.
 3. Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ngoài quyền mới nêu trên, các quyền khác của người nộp thuế vẫn giữ nguyên theo luật cũ. Cụ thể:

 1. Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.
 2. Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
 3. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 4. Được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai về thuế theo quy định của pháp luật.
 5. Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn.
 6. Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý làm thủ tục hải quan để thực hiện dịch vụ đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan.
 7. Được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế; được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế; được nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế.
 8. Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật.
 9. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.
 10. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 11. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Xem thêm

Tải về mẫu Công văn xin gộp báo cáo tài chính chuẩn theo quy định

Tải ngay mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 200

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đặt hàng mới nhất năm 2020

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đặt hàng mới nhất năm 2020

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Tải về mẫu file Excel xây dựng thang bảng lương theo quy định mới nhất 2020