Nổi bật 1 Tải về miễn phí file Excel mẫu sổ nhật ký chung đầy...

Tải về miễn phí file Excel mẫu sổ nhật ký chung đầy đủ nhất

13780
Tải về miễn phí mẫu sổ nhật ký chung đầy đủ nhất

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu sổ nhật ký chung dùng để theo dõi nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp.

Tải về miễn phí mẫu sổ nhật ký chung đầy đủ nhất

1. Trình tự ghi sổ nhật ký chung hàng ngày

Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ. Trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung. Sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung. Các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10… ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).

2. Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung

  • Cột Ngày, tháng ghi sổ: Là ngày hạch toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên sổ nhật ký chung
  • Cột Số Hiệu: Là sổ Hiệu của các chứng từ như: số hóa đơn, số phiếu thu, phiếu chi…
  • Cột ngày, tháng: Là ngày ghi trên các Hóa đơn, chứng từ kế toán
  • Cột Diễn giải: Khái quát nhất Nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đảm bảo ngắn gọn, xúc tính, dễ hiểu
  • Cột Đã ghi Sổ Cái: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái.
  • Cột STT dòng: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung
  • Cột Số hiệu tài khoản đối ứng: Ghi lần lượt các TKKT đã được sử dụng để hạch toán nghiệp vụ kinh tế
  • Cột Nợ: Là nơi ghi giá trị bằng tiền của các tài khoản ghi bên Nợ
  • Cột Có: Là giá trị bằng tiền của các tài khoản ghi bên Có

Mời bạn đọc tải về mẫu sổ nhật ký chung TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn bán lẻ

Tải về miễn phí mẫu công văn giải trình với Cơ quan Thuế

Tải về mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN phải nộp

Mời bạn đọc tải về mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN

Tải về mẫu file Excel tính tiền thưởng Tết cho nhân viên