Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua sắm TSCĐ hữu hình bằng...

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua sắm TSCĐ hữu hình bằng nguồn ngân sách nhà nước

6293

Trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, khi mua tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) bằng nguồn ngân sách nhà nước (NSNN), kế toán phản ánh vào tài khoản 211. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ hữu hình của đơn vị theo nguyên giá. Ketoan.vn xin cung cấp phương pháp kế toán tăng TSCĐ hữu hình do mua sắm bằng nguồn NSNN tại bài viết sau.

Hạch toán TSCĐHH tăng do mua sắm bằng nguồn NSNN

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Thông tư 45/2018/TT-BTC quy định như sau: “Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định.” TSCĐHH trong đơn vị hành chính sự nghiệp phải đồng thời thỏa mãn 2 tiêu chuẩn sau:

– Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên.

– Có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình hình thành từ mua sắm được xác định theo công thức sau:

Nguyên giá tài sản cố định do mua sắm = Giá trị ghi trên hóa đơn Các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hoặc phạt người bán (nếu có) + Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử Các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử + Các khoản thuế không hoàn lại; các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí + Chi phí khác (nếu có)

Trong đó:

– Các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hoặc phạt người bán (nếu có) là các khoản được trừ vào giá trị ghi trên hóa đơn khi giá trị ghi trên hóa đơn bao gồm cả các khoản này.

– Chi phí khác là các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản cố định mà đơn vị đã chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào sử dụng. Nếu phát sinh chi phí chung cho nhiều tài sản cố định thì phân bổ chi phí cho từng tài sản cố định theo tiêu chí phù hợp.

Hạch toán tăng tài sản cố định hữu hình

Hạch toán TSCĐHH tăng do mua sắm bằng nguồn NSNN

Mua tài sản cố định về sử dụng ngay, không qua lắp đặt, chạy thử

Kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Có các TK 111, 112, 331, 366… (chi phí mua, vận chuyển, bốc dỡ…)

Đồng thời ghi vào các tài khoản ngoài bảng:

Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (nếu rút dự toán)

Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (nếu sử dụng kinh phí được cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi)

Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại (nếu sử dụng nguồn thu hoạt động khác được để lại)

TSCĐ mua về phải qua lắp đặt, chạy thử

– Khi lắp đặt, chạy thử:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411)

Có các TK 112, 331, 366… (chi phí mua, lắp đặt, chạy thử…)

Đồng thời, ghi vào các tài khoản ngoài bảng:

Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (nếu rút dự toán)

Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (nếu sử dụng kinh phí được cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi)

Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại (nếu mua bằng nguồn thu hoạt động khác được để lại)

– Khi lắp đặt, chạy thử xong, đưa TSCĐ vào hoạt động:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 241- XDCB dở dang (2411).

Tính hao mòn tài sản cố định

– Tính hao mòn TSCĐ khi dùng cho hoạt động hành chính:

Nợ TK 611- Chi phí hoạt động

Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.

– Trích khấu hao TSCĐ khi dùng cho hoạt động SXKD, dịch vụ:

Nợ các TK 154, 642

Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.

– Cuối năm kết chuyển số khấu hao, hao mòn đã trích trong năm sang TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp:

Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)

Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.

Trên đây là phương pháp kế toán nghiệp vụ mua TSCĐHH bằng nguồn NSNN. Hy vọng bài viết đem lại kiến thức bổ ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tải về mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất 2020

Mời tải về Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13

Những khoản thu được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Tải về Thông tư 107/2017/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp