Nổi bật 1 Mời tải về Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13

Mời tải về Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13

1470

Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Đây là căn cứ pháp lý để thành lập và điều hành doanh nghiệp. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại bài viết dưới đây.

Tổng quan về Luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Luật doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Bao gồm các loại hình:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn,.

– Công ty cổ phần.

– Công ty hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân.

– Quy định về nhóm công ty (tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ, công ty con…)

Các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp phải tuân theo luật này.

Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.

Kết cấu của Luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp bao gồm 10 chương và 213 điều. Cụ thể như sau:

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương này đề cập đến một số vấn đề như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ trong Luật. Ngoài ra chương I còn nêu ra các quyền, nghĩa vụ, các hành vi bị nghiêm cấm của doanh nghiệp.

Chương II: THÀNH LẬP DOANH NGHIIỆP

Chương này quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của tất cả các loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty hợp danh…

Chương III: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Chương này đề cập đến các quy định cụ thể về việc vận hành đối với:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Chương IV: DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Chương IV đề cập đến một số vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nhà nước như cơ cấu tổ chức quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên liên quan (Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát)

Chương V: CÔNG TY CỔ PHẦN

Chương này đưa ra các quy định liên quan về việc vận hành công ty cổ phần, về quyền và nghĩa vụ cổ đông…

Chương VI: CÔNG TY HỢP DANH

Chương này đưa ra các quy định về việc vận hành công ty hợp danh.

Chương VII: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chương này đưa ra các quy định trong việc vận hành doanh nghiệp tư nhân.

Chương VIII: NHÓM CÔNG TY

Chương này quy định về tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ, công ty con, quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con…

Chương IX: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Chương IX quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ về việc:

– Chia doanh nghiệp.

– Tách doanh nghiệp.

– Hợp nhất doanh nghiệp.

– Sáp nhập doanh nghiệp.

– Chuyển đổi công ty.

– Giải thể doanh nghiệp.

– Phá sản doanh nghiệp.

Chương X: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chương X quy định trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đăng ký kinh doanh…

Mời tải về Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13

Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 - Luật doanh nghiệp hiện hành
Luật doanh nghiệp

Để xem chi tiết Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, mời bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

Xem thêm:

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình theo Thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo Thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình theo Thông tư 200

Mời tải về Các biểu mẫu tiền lương chuẩn theo Thông tư 200