Nghiệp Vụ old Cách hạch toán Tài khoản 334 – Phải trả công nhân viên

Cách hạch toán Tài khoản 334 – Phải trả công nhân viên

690

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động là một tài khoản khá quen thuộc đối với doanh nghiệp. Tài khoản này dùng để hạch toán tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, thuế TNCN và ứng trước tiền lương, các khoản phải trả khác cho nhân viên. Bài viết này, Ketoan.vn sẽ hướng dẫn bạn về nguyên tắc hạch toán và một số nghiệp vụ kế toán cơ bản liên quan đến tài khoản 334.

hạch toán Tài khoản 334

1. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 334 – Phải trả người lao động

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, tài khoản 334 – Phải trả người lao động dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, BHXH và các khoản phải trả khác thuộc thu nhập của người lao động.

2. Kết cấu và nội dung Tài khoản 334

2.1. Bên Nợ

  • Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã chi đã ứng trước cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp.
  • Phản ánh các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động.

2.2. Bên Có

Phản ánh các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác, phải chi khác cho người lao động.

Tài khoản 334 – Phải trả người bán thường có số dư cuối kỳ bên Có phản ánh các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản phải trả người lao động. Bên cạnh đó, tài khoản này cũng có thể có số dư cuối kỳ bên Nợ phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số tiền phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản phải trả khác cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

3. Một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến tài khoản 334

3.1. Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động, hạch toán như sau:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

hoặc Nợ TK 641, 642…

Có TK 334 – Phải trả người lao động

3.2. Khi xác định khoản tiền thưởng cho công nhân viên

  • Số tiền thưởng phải trả cho người lao động từ quỹ khen thưởng, phúc lợi, hạch toán như sau:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng phúc lợi

Có TK 334 – Phải trả người lao động

  • Khi xuất quỹ trả tiền thưởng cho cán bộ, công nhân viên, kế toán ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 111, 112…

3.3. Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân viên, ghi:

Nợ TK 154, 642…

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả (nếu tiền lương nghỉ phép được trích trước)

Có TK 334 – Phải trả người lao động

3.4. Khi tính tiền bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, bệnh tật, tai nạn… phải trả cho người lao động, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có TK 334 – Phải trả người lao động

3.5. Các khoản phải khấu trừ vào lương, thu nhập của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp như tiền lương, tiền tạm ứng chưa chi hết, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, khoản thu về bồi thường tài sản theo quyết định xử lý của doanh nghiệp, ghi

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 141 – Tạm ứng

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có TK 138 – Phải thu khác

3.6. Khi ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 111, 112…

3.7. Khi thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 3335 – Thuế TNDN (nếu có)

Có TK 111, 112…

3.8. Nếu trả lương, thưởng cho công nhân viên hoặc người lao động khác của doanh nghiệp bằng sản phẩm, hàng hóa, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng không bao gồm thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

3.9. Kế toán xác định và thanh toán các khoản phải trả khác cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp như tiền ăn ca, tiền nhà, tiền điện thoại, học phí, thẻ hội viên…

  • Khi xác định số phải trả cho công nhân viên và người lao động, kế toán ghi:

Nợ TK 154, 642, 241…

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

  • Khi chi tiền trả tiền lương và các khoản phải trả khác cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 111, 112…

Xem thêm các bài viết tại

Giới thiệu bộ phần mềm excel tính lương và BHXH tiện ích cho kế toán

Từ 1/7/2020, tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng

Các cách phân loại tiền lương và quy trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương