Kinh nghiệm Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

771
Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Để có thể xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình, vô hình, thuê tài chính cần phải tuân theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC. Bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ giúp bạn nắm được nguyên tắc xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua mới, mua cũ, nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

1. Nguyên giá tài sản cố định là gì?

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp cần phải bỏ ra để có được tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm tài sản đó có thể sẵn sàng sử dụng.

2. Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

2.1. Xác định nguyên giá của TSCĐ hữu hình mua sắm

Nguyên giá TSCĐ = Giá mua thực tế + Các khoản thuế không hoàn lại + Chi phí liên quan trực tiếp

Trong đó:

  • Giá mua thực tế là giá ghi trên hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng
  • Các khoản thuế liên quan không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại
  • Các chi phí trực tiếp liên quan tính đến thời điểm tài sản cố định ở trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Trường hợp mua TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp:

Nguyên giá TSCĐ = Giá TSCĐ tại thời điểm mua + Các khoản thuế không hoàn lại + Các chi phí trực tiếp liên quan phải chi tính đến thời điểm tài sản ở trạng thái sẵn sàng sử dụng

Trường hợp TSCĐ là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất

  • Giá trị quyền sử  dụng đất phải được xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn.
  • TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì được xác định như trên.

2.2. TSCĐ mua theo hình thức trao đổi

Nếu mua TSCĐ theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác thì nguyên giá được xác định là giá trị hợp lý của tài sản cố định hữu hình nhận về hoặc giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả hoặc trừ thêm các khoản thu về) kèm theo các khoản thuế không hoàn lại và các chi phí liên quan trực tiếp phải chi tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Các chi phí trực tiếp liên quan có thể là: chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, chi phí nâng cấp, lệ phí trước bạ (nếu có).

2.3. Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất

Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng có nguyên giá được xác định là giá trị quyết toán công trình khi đưa tài sản vào sử dụng. Nếu tài sản đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán thì doanh nghiệp phải hạch toán nguyên giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình.

2.4. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng = Giá trị quyết toán công trình + Lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác

Trường hợp TSCĐ do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán theo nguyên giá tạm tính và điều chỉnh sau quyết toán công trình.

Khi quyết toán, có sự chênh lệch giá trị giữa giá trị tạm tính và quyết toán, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại nguyên giá theo giá trị quyết toán. Tuy nhiên, doanh nghiệp không phải điều chỉnh lại mức khấu hao đã trích kể từ thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng đến thời điểm được quyết toán.

2.5. Tài sản cố định hữu hình được tài trợ, biếu, tặng hoặc do phát hiện thừa

Trong trường hợp này, nguyên giá tài sản cố định được xác định theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp.

2.6. Tài sản cố định được cấp, được điều chuyển đến

Nguyên giá TSCĐ được cấp, được điều chuyển đến bao gồm giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán ở đơn vị cấp hoặc theo giá trị đánh giá thực tế của tổ chức định giá chuyên nghiệp + các chi phí trực tiếp liên quan như chi phí định giá, nâng cấp, lắp đặt, chạy thử…

2.7. Tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn hoặc nhận lại vốn góp

Nguyên giá tài sản cố định trong trường hợp này là giá trị do các thành viên, cổ đông sáng lập, định giá nhất trí hoặc doanh nghiệp và người góp vốn thỏa thuận, hoặc do tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luật và được chấp thuận bởi các thành viên và cổ đông sáng lập.

Xem thêm bài viết tại

Có cần xuất hóa đơn khi điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh?

Phân biệt thuê TSCĐ hoạt động và thuê TSCĐ tài chính

Thủ tục thanh lý tài sản cố định trong doanh nghiệp