Nổi bật 1 Tải về Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty...

Tải về Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng

265
Tải về Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Mời bạn đọc tìm hiểu và tải về nghị định này trong bài viết dưới đây nhé.

Business team and manager in a meeting Premium Photo

1. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị

 • Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc; Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.
 • Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Thành phần Hội đồng quản trị theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP

 • Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người; và nhiều nhất là 11 người. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật; tài chính; lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới.
 • Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành.
 • Công ty đại chúng cần hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
 • Trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng có ít hơn 05 người; công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.
 • Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; ngoài ra; Hội đồng quản trị có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

 • Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty;
 • Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty;
 • Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ và quy định nội bộ của công ty;
 • Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Mời bạn đọc tải về Nghị định 71/2017/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu

Tải về Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa

Tải về Nghị định 114/2020/NĐ-CP giảm 30% thuế TNDN của năm 2020