Nổi bật 2 Tải về Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền...

Tải về Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt

549
Tải về Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt. Trong đó, đáng chú ý là quy định về các trường hợp không được thanh toán bằng tiền mặt. Nghị định này thay thế Nghị định số 161/2006/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014.

Tải về Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt

1. Thanh toán bằng tiền mặt là gì?

Tiền mặt là tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

Thanh toán bằng tiền mặt là việc tổ chức, cá nhân sử dụng tiền mặt để trực tiếp chi trả hoặc thực hiện các nghĩa vụ trả tiền khác trong các giao dịch thanh toán.

2. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

  • Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.
  • Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

3. Giải ngân vốn cho vay

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giải ngân vốn cho vay đối với khách hàng bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

4. Thỏa thuận và đăng ký về nhu cầu rút tiền mặt

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận với khách hàng về kế hoạch rút tiền mặt và việc khách hàng thông báo trước khi rút tiền mặt với số lượng lớn.
  • Các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước có nhu cầu rút tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước thực hiện việc đăng ký theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Giao dịch chứng khoán

  • Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.
  • Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

6. Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và tổ chức sử dụng vốn nhà nước

  • Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính.
  • Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch. Trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

7. Phí dịch vụ tiền mặt

  • Ngân hàng Nhà nước ấn định mức phí dịch vụ tiền mặt đối với khách hàng của mình.
  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định mức phí dịch vụ tiền mặt đối với khách hàng của mình. Và niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

Các bạn có thể tải về Nghị định 222/2013/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán

Mời bạn đọc tải về Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

Tải về Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi quy định về thuế GTGT và TNDN

Tải về Nghị định 14/2019/NĐ-CP quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Mời bạn đọc tải về Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế