Nổi bật 1 Tải về Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020

Tải về Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020

1397

Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2021 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020. Các bạn hãy tìm hiểu và tải về nghị định này trong bài viết dưới đây. 

Perspective logo on modern large building - signboard mockup Free Psd

Nghị định 47 quy định chi tiết về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp QP-AN và công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, quy định việc sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty như sau:

– Việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 195 Luật doanh nghiệp bao gồm trường hợp sau:

  • Cùng góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới.
  • Cùng mua phần vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp đã thành lập.
  • Cùng nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp đã thành lập.

– Doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn Nhà nước theo khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Quy định về Ban kiểm soát

Theo đó, tại Nghị định này, Chính phủ quy định cơ quan đại diện chủ sở hữu thành lập một đơn vị chuyên trách hoặc giao nhiệm vụ cho một đơn vị hoặc cá nhân thuộc cơ quan đại diện chủ sở hữu làm đầu mối theo dõi, giám sát, đánh giá, tổng hợp và xử lý các công việc liên quan đến hoạt động, quản lý, chế độ chính sách của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng, điều kiện làm việc, định mức chi phí công tác và các chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, tối thiểu bằng thành viên Hội đồng thành viên hoặc Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) tại doanh nghiệp; được tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp và được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp.

Kiểm soát viên được hưởng chế độ phúc lợi; ưu đãi và tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể của doanh nghiệp như cán bộ, nhân viên và người lao động của doanh nghiệp.

Ngoài ra; Nghị định còn quy định về nghĩa vụ của Ban kiểm soát; Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Kiểm soát viên.

Nghị định 47/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế và bãi bỏ Quyết định 35/2013/QĐ-TTg; Nghị định 81/2015/NĐ-CP; Nghị định 93/2015/NĐ-CP; và Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Các bạn có thể tải về Nghị định 47/2021/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Tải về Nghị định 150/2020/NĐ-CP về cổ phần hóa doanh nghiệp

Tải về Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

Tải về Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT

Tải về Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ