Quy định Luật Lao Động Tải về Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho DN...

Tải về Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa

388

Nghị định 55/2019/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ ban hành ngày 24/6/2019, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019. Mời bạn tìm hiểu và tải về toàn bộ nghị định 55/2019/NĐ-CP trong bài viết dưới đây.

Consultation and conference of professional female lawyers working having at law firm in o Premium Photo

1. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp.
 • Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức; cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
 • Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu tiên thực hiện thông qua tổ chức; cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý.
 • Căn cứ nguồn lực; chương trình hỗ trợ; cơ quan; tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên như sau:
  a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước;
  b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật;
  c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.
 • Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ; tạo điều kiện cho cơ quan; tổ chức; doanh nghiệp; cá nhân tham gia thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Thời hạn thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thời hạn tối đa 05 năm kể từ ngày được phê duyệt.
 • Cơ quan; tổ chức chủ trì thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức tổng kết để xây dựng hoặc đề xuất xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp và nguồn lực của cơ quan, tổ chức.

3. Thứ tự ưu tiên hỗ trợ

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước;
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật;
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.
 • Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ; tạo điều kiện cho cơ quan; tổ chức; doanh nghiệp; cá nhân tham gia thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các bạn có thể tải về Nghị định 55/2019/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Nghị định 14/2019/NĐ-CP quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Tải về Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt

Tải về Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế

Tải về Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

Tải về Nghị định 114/2020/NĐ-CP giảm 30% thuế TNDN của năm 2020