Kế toán cho người mới bắt đầu Nhập môn kế toán Bài tập tính và định khoản giá thành sản phẩm có lời...

Bài tập tính và định khoản giá thành sản phẩm có lời giải

11488

Tính và định khoản giá thành sản phẩm là nghiệp vụ không thể thiếu trong doanh nghiệp sản xuất. Ketoan.vn sẽ chia sẻ đến bạn đọc bài tập tính và định khoản giá thành sản phẩm ở mức độ cơ bản để bạn đọc hiểu được bản chất và nguyên tắc định khoản.

Bài tập tính và định khoản giá thành sản phẩm có lời giải

Đề bài và yêu cầu

Tháng 10/2020 Công ty sản xuất A có các nghiệp vụ kinh tế như sau:

 1. Xuất kho 30.000 kg nguyên vật liệu X dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm, giá thành 3.000 đồng/kg.

2. Trả lương cho công nhân viên trong tháng 10/2020:

 • Công nhân sản xuất trực tiếp: 100.000.000
 • Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 70.000.000
 • Nhân viên quản lý phân xưởng: 50.000.000
 • Nhân viên bán hàng: 60.000.000

3. Trích các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

4. Chuyển khoản trả lương cho công nhân viên sau khi đã trừ các khoản trích theo lương.

5. Trích khấu hao TSCĐ:

 • Khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng sản xuất: 25.000.000
 • Khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp: 5.000.000
 • Khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng: 6.000.000

6. Cuối kỳ hoàn thành và nhập kho 10.000 sản phẩm, sản phẩm dở dang cuối kỳ là 500 sản phẩm.

7. Xuất kho bán 500 sản phẩm cho công ty Y với giá bán chưa có thuế GTGT là 50.000 đồng/sp, thuế GTGT 10%. Công ty Y chưa thanh toán.

Yêu cầu: Tính toán và định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên.

Hướng dẫn giải

Bài tập tính và định khoản giá thành sản phẩm có lời giải

Nghiệp vụ 1: Xuất kho nguyên vật liệu

Nợ TK 621: 30.000 x 3.000 = 90.000.000

     Có TK 152: 90.000.000

Nghiệp vụ 2: Trả lương cho công nhân viên

Nợ TK 622: 100.000.000

Nợ TK 642: 70.000.000

Nợ TK 627: 50.000.000

Nợ TK 641: 60.000.000

     Có TK 334: 280.000.000

Nghiệp vụ 3: Trích các khoản trích theo lương

Theo quy định hiện hành, tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ công ty áp dụng như sau:

Khoản trích theo lương Tính vào chi phí doanh nghiệp Trừ vào lương nhân viên Tổng cộng
Bảo hiểm xã hội 17,5% 8% 25,5%
Bảo hiểm y tế 3% 1,5% 4,5%
Kinh phí công đoàn 2% 0% 2%
Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1% 2%
Tổng cộng 23,5% 10.5% 34%

Theo đó, nghiệp vụ 3 hạch toán như sau:

 • Trừ vào chi phí của doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 100.000.000 x 23.5% = 23.500.000

Nợ TK 642: 70.000.000 x 23.5% = 16.450.000

Nợ TK 627: 50.000.000 x 23.5% = 11.750.000

Nợ TK 641: 60.000.000 x 23.5% = 14.100.000

     Có TK 3383: 280.000.000 x 17.5% = 49.000.000

     Có TK 3384: 280.000.000 x 3% = 8.400.000

     Có TK 3386: 280.000.000 x 1% = 2.800.000

     Có TK 3382: 280.000.000 x 2% =5.600.000

 • Trừ vào lương nhân viên:

Nợ TK 334: 280.000.000 x 10.5% = 29.400.000

     Có TK 3383: 280.000.000 x 8% = 22.400.000

     Có TK 3384: 280.000.000 x 1.5% = 4.200.000

     Có TK 3386: 280.000.000 x 1% = 2.800.000

Nghiệp vụ 4: Trả lương cho công nhân viên

Nợ TK 334: 280.000.000 – 29.400.000 = 250.600.000

     Có TK 112: 250.600.000

Nghiệp vụ 5: Khấu hao TSCĐ

Nợ TK 627: 25.000.000

Nợ TK 642: 5.000.000

Nợ TK 641: 6.000.000

     Có TK 214: 36.000.000

Nghiệp vụ 6: Nhập kho sản phẩm hoàn thành

 • Tập hợp chi phí sản xuất trong kỳ:

Nợ TK 154: 90.000.000 + 123.500.000 + 86.750.000 = 300.250.000

     Có TK 621: 90.000.000

     Có TK 622: 100.000.000 + 23.500.000 = 123.500.000

     Có TK 627: 50.000.000 + 11.750.000 + 25.000.000 = 86.750.000

 • Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ = (300.250.000 x 500)/(10.000 + 500) = 14.297.619
 • Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = 300.250.000 – 14.297.619 = 285.952.381
 • Giá thành đơn vị sản phẩm = 285.952.381/10.000 = 28.595
 • Nhập kho sản phẩm:

Nợ TK 155: 285.952.381

     Có TK 154: 285.952.381

Nghiệp vụ 7: Xuất kho sản phẩm

 • Phản ánh giá vốn:

Nợ TK 632: 500 x 28.595 = 14.297.500

     Có TK 155: 14.297.500

 • Phản ánh doanh thu:

Nợ TK 131 (công ty Y): 25.000.000 + 2.500.000 = 27.500.000

     Có TK 511: 500 x 50.000 = 25.000.000

     Có TK 3331: 25.000.000 x 10% = 2.500.000

Trên đây là bài tập tính và định khoản giá thành sản phẩm có lời giải chi tiết. Hy vọng bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Bài tập kế toán tổng hợp có kèm lời giải chi tiết (Phần 1)

Tổng hợp Bài tập Kế toán Tài sản Cố định theo Thông tư 200 (có lời giải)

Bài tập kế toán: Hạch toán tiền lương theo Thông tư 200 (có lời giải)

Bài tập tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp

Bài tập kế toán quản trị có kèm lời giải chi tiết (phần 3)