Kế toán cho người mới bắt đầu Nhập môn kế toán Bài tập kế toán tổng hợp có kèm lời giải chi tiết...

Bài tập kế toán tổng hợp có kèm lời giải chi tiết (Phần 1)

60241

Kế toán tổng hợp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bộ máy kế toán của mọi doanh nghiệp. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ giới thiệu với các bạn bài tập kế toán tổng hợp có các nghiệp vụ liên quan tới nhiều phần hành một lúc để các bạn luyện tập nhé.

Business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. internal revenue service inspector checking document. audit concept Free Photo

Bài tập kế toán tổng hợp số 1

Công ty Hiển Vinh có hoạt động chính là kinh doanh thương mại trong kỳ kế toán năm 2020 các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán ghi nhận như sau:

 • Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 50.000.000đ.
 • Nhập kho 4.000 sản phẩm A, giá mua 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán.
 • Xuất hàng A để bán cho khách hàng M với số lượng 4.200 sp, giá bán 210.000đ/sp, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán. Biết rằng, số lượng hàng A tồn đầu kỳ là 2.000 sp, tổng trị giá 280.000.000đ. DN tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Chi phí vận chuyển hàng tiêu thụ thanh toán bằng tiền mặt 4.000.000đ.
 • Ngân hàng báo Nợ 400.000.000đ về khoản thanh toán ở nghiệp vụ 2, số còn lại thanh toán bằng tiền mặt.
 • Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá bán 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%.
 • Xuất CCDC sử dụng cho bộ phận bán hàng 12.000.000đ, bộ phận quản lý DN 8.000.000đ.
 • Khách hàng M thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản.
 • Chi phí bán hàng phát sinh bao gồm tiền lương nhân viên 18.000.000đ, khấu hao TSCĐ 12.000.000đ, tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 13.200.000đ.
 • Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm là 12.100.000đ, trong đó thuế GTGT 10%.
 • Chi phí quản lý DN phát sinh bao gồm: tiền lương nhân viên 15.000.000đ, khấu hao TSCĐ 8.000.000đ, tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000đ. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm gồm cả thuế 10% là 4.620.000đ.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế và xác định kết quả kinh doanh.

Lời giải

1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 50.000.000đ

Nợ TK 111: 50.000.000
Có TK 112: 50.000.000

2. Nhập kho 4.000 sản phẩm A, giá mua 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán

Nợ TK 156: 4.000 * 150.000 = 600.000.000
Nợ TK 1331: 600.000
Có TK 331: 660.000.000

3. Xuất hàng A để bán cho khách hàng M với số lượng 4.200 sp, giá bán 210.000đ/sp, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán. Biết rằng, số lượng hàng A tồn đầu kỳ là 2.000 sp, tổng trị giá 280.000.000đ. DN tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước

Doanh thu:
Nợ TK 131: 970.200.000
Có TK 5111: 4.200 * 210.000 = 882.000.000
Có TK 3331: 88.200.000

Giá vốn:
Nợ TK 632: 610.000.000
Có TK 156: 280.000.000 + 2.200 * 150.000 = 610.000.000

Chi phí vận chuyển hàng tiêu thụ thanh toán bằng tiền mặt 4.000.000đ:
Nợ TK 641: 4.000.000
Có TK 111: 4.000.000

4. Ngân hàng báo Nợ 400.000.000đ về khoản thanh toán ở nghiệp vụ 2, số còn lại thanh toán bằng tiền mặt

Nợ TK 331: 660.000.000
Có TK 112: 400.000.000
Có TK 111: 260.000.000

5. Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá bán 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%

Nợ TK 157: 1.000 * 150.000 = 150.000.000
Có TK 156: 150.000.000

6. Xuất CCDC sử dụng cho bộ phận bán hàng 12.000.000đ, bộ phận quản lý DN 8.000.000đ

Nợ TK 641: 12.000.000
Nợ TK 642: 8.000.000
Có TK 153: 20.000.000

7. Khách hàng M thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản

Nợ TK 112: 970.200.000
Có TK 131: 970.200.000

8. Chi phí bán hàng phát sinh bao gồm tiền lương nhân viên 18.000.000đ
Nợ TK 641: 18.000.000
Có TK 334: 18.000.000

Khấu hao TSCĐ 12.000.000đ:
Nợ TK 641: 12.000.000
Có TK 214: 12.000.000

Tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 13.200.000đ:
Nợ TK 641: 12.000.000
Nợ TK 1331: 1.200.000
Có TK 331: 13.200.000

Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm là 12.100.000, trong đó thuế GTGT 10%:
Nợ TK 641: 11.000.000
Nợ TK 1331: 1.100.000
Có TK 111: 12.100.000

9. Chi phí quản lý DN phát sinh bao gồm: tiền lương nhân viên 15.000.000đ
Nợ TK 642: 15.000.000
Có TK 334: 15.000.000

Khấu hao TSCĐ 8.000.000đ:
Nợ TK 642: 8.000.000
Có TK 214: 8.000.000

Tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000đ:
Nợ TK 642: 6.000.000
Nợ TK 1331: 600.000
Có TK 111: 6.600.000

Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm gồm cả thuế 10% là 4.620.000đ:
Nợ TK 642: 4.200.000
Nợ TK 1331: 420.000
Có TK 111: 4.620.000

10. Kết chuyển các khoản để xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển doanh thu:
Nợ TK 511: 882.000.000
Có TK 911: 882.000.000

Kết chuyển chi phí:
Nợ TK 911: 720.200.000
Có TK 632: 610.000.000
Có TK 641: 69.000.000
Có TK 642: 41.200.000

Xác định lợi nhuận
Doanh nghiệp lãi: 882.000.000 – 720.200.000 = 161.800.000

Xác định thuế TNDN phải nộp
Nợ TK 821: 161.800.000 * 20% = 32.360.000
Có TK 3334: 32.360.000

Kết chuyển lãi
Nợ TK 911: 161.800.000
Có TK 821: 32.360.000
Có TK 421: 129.440.000

Bài tập kế toán tổng hợp số 2

Công ty Hoàng Long có hoạt động kinh doanh chính là sản xuất bao bì trong kỳ kế toán năm 2020 có nghiệp vụ phát sinh được kế toán ghi nhận như sau:

Số dư đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ

Trong kỳ, tại DN, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

 • Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa có thuế GTGT 10% là 300.000.000đ. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao gồm thuế GTGT 10% là 5.500.000đ.
 • Xuất kho NVL sử dụng cho bộ phận trực tiếp sản xuất là 150.000.000đ, bộ phận phục vụ sản xuất là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000đ, bộ phận quản lý DN là 3.000.000đ.
 • Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 80.000.000đ, nhân viên quản lý phân xưởng là 10.000.000đ, bộ phận bán hàng là 20.000.000đ, bộ phận quản lý DN là 30.000.000đ.
 • Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định.
 • Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận sản xuất là 1.700.000đ, bộ phận quản lý DN là 2.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ.
 • Nhận được hóa đơn tiền điện, tiền nước phát sinh ở bộ phận sản xuất là 5.000.000đ, bộ phận quản lý DN là 1.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ, thanh toán hết bằng tiền mặt.
 • Trong kỳ bộ phận sản xuất hoàn thành nhập kho 10.000 sản phẩm A. Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000đ.
 • Xuất kho 800 sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán.
 • Nhận được Giấy báo Có của ngân hàng do khách hàng thanh toán lô hàng ở nghiệp vụ 8.
  Xuất kho 100 sản phẩm gửi đi bán, giá bán gồm 10% thuế GTGT là 61.500đ.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lời giải

1. Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa có thuế GTGT 10% là 300.000.000đ

Nợ TK 152: 300.000.000
Nợ TK 1331: 30.000.000
Có TK 331: 330.000.000

Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao gồm thuế GTGT 10% là 5.500.000đ

Nợ TK 152: 5.000.000
Nợ TK 1331: 500.000
Có TK 331: 5.500.000

2. Xuất kho NVL sử dụng cho bộ phận trực tiếp sản xuất là 150.000.000đ, bộ phận phục vụ sản xuất là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000đ, bộ phận quản lý DN là 3.000.000đ

Nợ TK 621: 150.000.000
Nợ TK 627: 20.000.000
Nợ TK 641: 5.000.000
Nợ TK 642: 3.000.000
Có TK 152: 178.000.000

3. Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 80.000.000đ, nhân viên quản lý phân xưởng là 10.000.000đ, bộ phận bán hàng là 20.000.000đ, bộ phận quản lý DN là 30.000.000đ

Nợ TK 622: 80.000.000
Nợ TK 627: 10.000.000
Nợ TK 641: 20.000.000
Nợ TK 642: 30.000.000
Có TK 334: 140.000.000

4. Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định

Nợ TK 622: 80.000.000 * 23,5% = 18.800.000
Nợ TK 627: 10.000.000 * 23,5% = 2.350.000
Nợ TK 641: 20.000.000 * 23,5% = 4.700.000
Nợ TK 642: 30.000.000 * 23,5% = 7.050.000
Nợ TK 334: 140.000.000 *10,5% = 14.700.000
Có TK 3382: 140.000.000 * 2% = 2.800.000
Có TK 3383: 140.000.000 * 25,5% = 35.700.000
Có TK 3384: 140.000.000 * 4,5% = 6.300.000
Có TK 3386: 140.000.000 * 2% = 2.800.000

5. Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận sản xuất là 1.700.000đ, bộ phận quản lý DN là 2.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ

Nợ TK 627: 1.700.000
Nợ TK 641: 3.000.000
Nợ TK 642: 2.000.000
Có TK 153: 6.700.000

6. Nhận được hóa đơn tiền điện, tiền nước thanh toán hết bằng tiền mặt

Nợ TK 627: 5.000.000
Nợ TK 641: 3.000.000
Nợ TK 642: 1.000.000
Có TK 111: 9.000.000

7. Trong kỳ bộ phận sản xuất hoàn thành nhập kho 10.000 sản phẩm A. Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000đ

Nợ TK 154: 287.850.000
Có TK 621: 150.000.000
Có TK 622: 98.800.000
Có TK 627: 39.050.000

=> Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành: 10.000.000 + 287.850.000 – 2.400.000 = 295.450.000

=> Giá thành đơn vị 1 sản phẩm hoàn thành: 295.450.000 : 10.000.000 = 29.545

Nhập kho sản phẩm hoàn thành:

Nợ TK 155: 295.450.000
Có TK 154: 295.450.000

8. Xuất kho 800 sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán

Doanh thu:

Nợ TK 131: 44.000.000
Có TK 5111: 800 * 50.000 = 40.000.000
Có TK 3331: 4.000.000

Giá vốn:

Nợ TK 632: 23.636.000
Có TK 155: 800 * 29.545 = 23.636.000

9. Nhận được Giấy báo Có của ngân hàng do khách hàng thanh toán lô hàng ở nghiệp vụ 8

Nợ TK 112: 44.000.000
Có TK 131: 44.000.000

10. Xuất kho 100 sản phẩm gửi đi bán, giá bán gồm 10% thuế GTGT là 61.500đ

Nợ TK 157: 2.954.500
Có TK 155: 100 * 29.545 = 2.954.500

Xem thêm

Bài tập kế toán quản trị có kèm lời giải chi tiết (phần 3)

Bài tập kế toán quản trị có kèm lời giải chi tiết (phần 2)

Bài tập kế toán: Hạch toán tiền lương theo Thông tư 200 (có lời giải)

Tổng hợp Bài tập Kế toán Tài sản Cố định theo Thông tư 200 (có lời giải)

Bài tập tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp