Biểu mẫu khác Tải về mẫu công văn đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ...

Tải về mẫu công văn đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

2593

Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 có thể làm công văn gửi lên Cơ quan BHXH để đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mời bạn đọc tải về mẫu công văn này trong bài viết dưới đây.

Rolled up banknotes and retirement container full of coins on white background Free Photo

1. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm đóng BHXH. Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

  • Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;
  • Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;
  • Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;
  • Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động nêu trên chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

2. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 03 tháng.

3. Tổ chức thực hiện

Việc đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất; hồ sơ; trình tự thực hiện; chế độ thống kê; báo cáo việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo hướng dẫn theo Công văn 4237/LĐTBXH-BHXH tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4; điểm b và điểm c khoản 5 Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH.

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trước ngày 19/10/2020 thì điều kiện; thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH.

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho cơ quan bảo hiểm xã hội từ ngày 19/10/2020 trở đi thì điều kiện, thời gian tạm dừng đóng thực hiện theo hướng dẫn tại 4237/LĐTBXH-BHXH.

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP; nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; theo quy định tại Nghị quyết 154/NQ-CP; thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Nghị quyết 154/NQ-CP không quá 12 tháng.

Các bạn có thể tải về mẫu công văn đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Bạn sẽ xử lý thế nào nếu công ty cũ không chốt sổ BHXH?

Những trường hợp không bắt buộc tham gia BHXH năm 2021

Từ 15/7, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT thay đổi ra sao?

Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế nào?

Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có phải đóng BHXH và BHTN?