Biểu mẫu khác Chia sẻ với bạn đọc mẫu sổ sách kế toán theo Thông...

Chia sẻ với bạn đọc mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 133

1243

Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 133 thay thế cho Hệ thống sổ sách kế toán theo Quyết định 48. Hy vọng hệ thống sổ sách này có thể hỗ trợ các bạn kế toán đang làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa một cách tốt nhất.

1. Trình tự ghi sổ kế toán

Hàng ngày:

Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ. Trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung. Sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày. Căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ. Ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10… ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm:

Cộng số liệu trên Sổ Cái; lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng; số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc; Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.

2. Những ưu điểm của hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 133

  • Hệ thống sổ kế toán có đầy đủ các sổ chi tiết, sổ tổng hợp, bộ báo cáo tài chính… theo mẫu quy định trong Thông tư 133
  • Sổ kế toán lấy số liệu báo cáo một cách tự động từ bảng nhập liệu chung.
  • Phần nhập xuất kho và bán hàng nhập chung cùng với các phân hệ khách trên màn hình nhập liệu
  • Có bảng kê theo dõi chi phí trả trước chờ phân bổ 242, TSCĐ, bảng kê theo dõi chi phí trích trước và bảng tổng hợp chi phí theo khoản mục.
  • Hệ thống sổ kế toán có thể in được phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho và phiếu kế toán ngay sau khi nhập bút toán xong.
  • Có phần báo cáo quản trị. Giúp kế toán theo dõi doanh số bán hàng theo mặt hàng, theo khách hàng, theo dự án, hợp đồng hoặc theo kênh phân phối.
  • Báo cáo tài chính được lấy tự động từ nhật ký chung. Có số dư đầu kỳ cho nhiều kỳ giúp kế toán có thể lấy báo cáo tài chính của bất kỳ thời gian nào đã phát sinh.
  • Hệ thống dữ liệu cũng giúp kế toán theo dõi công nợ, tồn kho từng kỳ với đầy đủ số dư từng tháng, quý, năm đã phát sinh.

Mời bạn đọc tải về hệ thống sổ kế toán theo Thông tư 133 TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về file Excel tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT

Mời bạn đọc tải về mẫu file quản lý nghỉ phép năm của nhân viên

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin khôi phục lại mã số thuế

Tải về mẫu bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh

Mời bạn đọc tải về mẫu quyết định thanh lý hàng tồn kho