Mẫu chứng từ tài sản cố định Mời bạn đọc tải về mẫu đăng ký phương pháp khấu hao...

Mời bạn đọc tải về mẫu đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ

1069

Có bắt buộc phải đăng ký trích khấu hao tài sản cố định? Thời hạn nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ? Bài viết sẽ chia sẻ quy định về đăng ký khấu hao tài sản cố định, mẫu đăng ký trích khấu hao tài sản cố định mới nhất nhé.

Mời bạn đọc tải về mẫu đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ

Quy định về đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ

Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về thuế TNDN

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:
Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao.
(ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng…).
Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện).”

Theo khoản 3, khoản 4 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

“3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao. Doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Theo Công văn 803/TCT-CS ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục thuế:

“Căn cứ quy định nêu trên. Về nguyên tắc doanh nghiệp phải thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao. Việc xác định khoản khấu hao TSCĐ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thực hiện theo quy định về trích khấu hao TSCĐ và pháp luật thuế TNDN hiện hành.”

Như vậy:

  • Thời hạn nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ là: Trước khi thực hiện trích khấu hao TSCĐ. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản gửi cho Chi cục thuế.
  • Chi phí khấu hao TSCĐ được trừ nếu: Doanh nghiệp đã đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế và thực hiện theo quy định trên. Phải có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện trích khấu hao theo khung quy định…

Các bạn có thể tải về mẫu đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xác nhận không nợ thuế

Tải về mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng, trụ sở công ty

Tải về Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty TNHH mới nhất

Tải về Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế