Nổi bật 2 Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu...

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mới nhất

686

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai mua lại cổ phiếu. Mẫu bảng kê nêu rõ thông tin người bán, người mua, người lập phiếu, số lượng cổ phiếu, mệnh giá… Bài viết chia sẻ với các bạn mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu thông dụng nhất hiện nay.

Tiny people stock traders at laptop with graph chart buy and sell shares. stock market index, stockbroking company, stock exchange data concept. Free Vector

1. Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu được hiểu đơn giản là giấy tờ có giá xác nhận quyền sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Rất nhiều công ty quyết định chọn phương án phát hành cổ phiếu để phục vụ cho kế hoạch tăng trưởng của mình. Cổ phiếu là đại diện cho quyền sở hữu doanh nghiệp của mỗi cổ đông, vì thế doanh nghiệp không có trách nhiệm phải hoàn trả lại số tiền góp vốn đó cho những chủ sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp của mình.

Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
 • Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
 • Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
 • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);
 • Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;
 • Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật doanh nghiệp đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

2. Phân loại cổ phiếu

Theo Luật doanh nghiệp 2014, có các loại cổ phiếu sau đây:

a) Cổ phiếu phổ thông

Công ty cổ phần phải có cổ phiếu phổ thông. Người sở hữu cổ phiếu phổ thông là cổ đông phổ thông. Cổ phiếu phổ thông là loại cổ phiếu phổ biến nhất trong các loại cổ phiếu của một công ty cổ phần.

Cổ phiếu phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi.

b) Cổ phiếu ưu đãi

Ngoài cổ phiếu phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phiếu ưu đãi. Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi gồm các loại sau đây:

 • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết
  Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phiếu ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.
 • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức
  Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là cổ phiếu được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.
 • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại
  Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là cổ phiếu được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.
 • Cổ phiếu ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu cam kết địa chỉ kinh doanh trong công ty cổ phần

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự đặt in

Mời bạn đọc tải về file Excel quản lý hồ sơ, tài liệu của công ty

Tải về (file Word) mẫu biên bản báo mất hóa đơn GTGT liên 2

Mời bạn đọc tải về bộ hồ sơ tăng TSCĐ từ đầu tư xây dựng cơ bản