Mẫu hợp đồng - lao động Tải về mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

Tải về mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

1294

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên: Giữa hai công ty hoặc hai cá nhân, cũng có thể giữa cá nhân với công ty nhằm khai thác những lợi thế kinh doanh nhất định của mỗi bên và cùng thỏa thuận phân chia lợi nhuận cũng như trách nhiệm pháp lý giữa các bên trong quá trình hợp tác.

Tải về mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất 2020

Lợi nhuận phân chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh có cần đóng thuế? 

 • Trường hợp những bên tham gia trong hợp đồng hợp tác KD phân chia kết quả kinh doanh bằng thu bán hàng hóa, dịch vụ. Doanh thu tính thuế của công ty đó sẽ bằng doanh thu của từng bên đã được phân chia dựa trên hợp đồng. 
 • Nếu các bên đều tham gia hợp đồng hợp tác KD, phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy doanh thu xác định thu nhập trước thuế chính là số tiền bán hàng hóa và dịch vụ như trong hợp đồng. Các bên cùng tham gia hợp đồng hợp tác KD sẽ có trách nhiệm cử ra một bên làm đại diện. Bên đại diện này sẽ có trách nhiệm phân chia cho từng bên tham gia hợp đồng. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác KD sẽ tự thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN của mình.
 • Trong trường hợp các bên tham gia hợp đồng KD phân chia kết quả kinh doanh dựa trên lợi nhuận sau TNDN. Doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế sẽ bằng số tiền bán hàng hóa và dịch vụ. Theo đó, những bên tham gia hợp đồng sẽ phải cử ra một bên làm đại diện. Bên đại diện này sẽ có trách nhiệm phải xuất hóa đơn; ghi nhận  lại doanh thu; ghi nhận lại chi phí; kê khai và nộp lại thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Những nội dung chính có trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

Điều 504 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định về hợp đồng hợp tác KD như sau: 

 • Hợp đồng hợp tác KD chính là sự thỏa thuận giữa những cá nhân, pháp nhân về việc đóng góp tài sản, công sức để hoàn thành công việc nhất định. Theo đó, cả hai bên sẽ cùng được hưởng lợi nhuận và cùng chịu trách nhiệm về hợp đồng này. 
 • Hợp đồng hợp tác KD phải được lập dưới dạng văn bản. 

Trong hợp đồng hợp tác KD bao gồm những nội dung chủ yếu như sau: 

 • Mục đích và thời hạn của hợp đồng
 • Họ và tên; nơi cư trú của các cá nhân; trụ sở của pháp nhân
 • Tài sản đóng góp (nếu có)
 • Những đóng góp bằng sức lao động (nếu có)
 • Phương pháp áp dụng phân chia hoa lợi, tức lợi
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác
 • Quyền và nghĩa vụ của người đại diện (nếu có)
 • Điều kiện để tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên (nếu có)
 • Điều kiện để chấm dứt hợp tác

Tải về mẫu hợp đồng hợp tác KD mới nhất

Mời bạn đọc tải về mẫu hợp đồng hợp tác KD mới nhất TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Mời bạn đọc tải về file Excel quản lý hợp đồng lao động

Những lưu ý khi làm hợp đồng gia công xuất khẩu hàng may mặc

Tải về mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng

Những nội dung bắt buộc cần có trong hợp đồng lao động

Tải về mẫu hợp đồng giao nhận khoán đầy đủ nhất