Mẫu hợp đồng - lao động Tải về mẫu hợp đồng giao nhận khoán đầy đủ nhất

Tải về mẫu hợp đồng giao nhận khoán đầy đủ nhất

1004

Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu hợp đồng giao nhận khoán (có hướng dẫn sử dụng) đầy đủ và chính xác nhất.

Businessmen with a contract in flat design Free Vector

1. Hợp đồng giao nhận khoán là gì?

Hợp đồng giao nhận khoán là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền thù lao đã thỏa thuận.

2. Những thông tin cần có trong hợp đồng giao nhận khoán

a. Thông tin cơ bản về bên giao khoán và bên nhận giao khoán

Tên, người đại diện, chức vụ, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, số CMT…

b. Phạm vi công việc

Bên giao khoán giao cho Bên nhận khoán thực hiện toàn bộ nghĩa vụ công việc của Hợp đồng số… ngày… về việc…

c. Thời gian thực hiện

Hiện nay, bên nhận khoán đã hoàn thành việc… đảm bảo theo tiến độ hợp đồng A – B, đã được Chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày…

d. Giá trị thực hiện và phương thức thanh toán

Thời điểm: Sau khi được Chủ đầu tư thanh toán và trong vòng 03 ngày kể từ khi Bên nhận khoán chuyển đầy đủ hồ sơ cho Bên giao khoán, Bên giao khoán sẽ thực hiện việc thanh toán cho Bên nhận khoán.

Giá trị thanh toán: Theo tỷ lệ và tiến độ tạm ứng của Chủ đầu tư (Chủ đầu tư thanh toán 80% Giá trị HĐ, 20% còn lại sau khi phê duyệt quyết toán).

e. Quyền và nghĩa vụ của bên đi góp vốn:

Được hưởng lợi nhuận tương đương với phần vốn góp của mình. Yêu cầu bên B cùng thanh toán lỗ trong trường hợp có thua lỗ. Góp vốn vào đúng thời điểm và giá trị theo các thỏa thuận của Hợp đồng này. Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng này…

f. Trách nhiệm của các bên

Bên giao khoán có trách nhiệm:

 • Xác nhận đúng, đủ khối lượng công việc đã thực hiện của Bên nhận khoán.
 • Xác nhận kịp thời khối lượng phát sinh của hợp đồng giao nhận khoán để đảm bảo nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giao nhận khoán. Tổng hợp những kiến nghị, đề xuất hợp lý của bên nhận khoán, trực tiếp xử lý trong quyền hạn của mình.
 • Đảm bảo việc thanh quyết toán cho bên nhận khoán phù hợp với khối lượng công việc thực hiện và phù hợp với khối lượng được Chủ đầu tư nghiệm thu.
 • Giám sát và kiểm tra tuân thủ việc thanh toán trả lương, các chế độ về an toàn lao đông, bảo hộ lao động và thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động của bên nhận khoán.
 • Theo dõi và kiểm tra các thủ tục về tài chính của bên nhận khoán.
 • Bồi thường cho Bên nhận khoán đối với toàn bộ thiệt hại trong quá trình thực hiện dự án mà nguyên nhân được xác định là do lỗi của Bên giao khoán.

Bên nhận khoán có trách nhiệm:

 • Đảm bảo thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư thuận lợi có hiệu quả. Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.
 • Trước khi triển khai thi công phải lập tiến độ thi công và dự toán nộp các phòng chức năng làm cơ sở theo dõi thực hiện.
 • Bên nhận khoán có trách nhiệm tập hợp chứng từ thanh toán chuyển về phòng Tài chính Kế toán Công ty theo đúng kỳ hạn quy định tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện thực tế. Mở sổ theo dõi chi phí thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo
 • Thực hiện thủ tục thanh, quyết toán với Chủ đầu tư theo quy định của hợp đồng A-B.
 • Thực hiện chế độ bảo hành theo quy định của Nhà nước và hợp đồng với Công ty. Chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại xảy ra trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà nguyên nhân được xác định là do lỗi của Bên nhận khoán.

g. Điều khoản chung

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh, rủi ro do kháh quan thì hai bên chủ động bàn bạc, thương lượng, giải quyết lập thành phụ lục kèm theo hợp đồng này.
 • Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
 • Hợp đồng này được lập thành 05 bản, Bên giao khoán giữ 03 bản, Bên nhận khoán giữ 02 bản có giá trị như nhau./.

Mời bạn đọc tải về mẫu hợp đồng giao nhận khoán TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải miễn phí file mẫu hợp đồng cho nhân viên kinh doanh

Mẹo tạo thông báo hợp đồng sắp hết hạn trong Excel

Tải về file quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế cho doanh nghiệp

Mời tải về mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất

Tải về mẫu hợp đồng góp vốn với công ty khác mới nhất