Phần mềm khác Excel Tải miễn phí file Kế hoạch Dòng tiền trên Excel

Tải miễn phí file Kế hoạch Dòng tiền trên Excel

20775

Quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp là một vấn đề hết sức quan trọng. Trong đó lập kế hoạch dòng tiền là công việc cốt lõi. Mời bạn đọc tham khảo cách lập kế hoạch dòng tiền và tải về file mẫu tại bài viết dưới đây.

Mời tải về File kế hoạch dòng tiền cho doanh nghiệp trên Excel

Kế hoạch dòng tiền là gì?

Kế hoạch dòng tiền là việc dự kiến trước dòng tiền vào và dòng tiền ra của doanh nghiệp, phát sinh trong một thời kì trong tương lai. Kế hoạch này nhằm quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp. Tức là xác định số tiền thừa, thiếu từ đó đưa ra biện pháp nhằm tạo ra sự cân bằng giữa thu và chi bằng tiền trong doanh nghiệp.

Lập kế hoạch dòng tiền

Một kế hoạch dòng tiền có 3 phần chính là: dòng tiền vào, dòng tiền ra và số tiền thừa hoặc thiếu cuối kỳ. Để lập kế hoạch dòng tiền, ta đi qua 3 bước sau:

Dự báo dòng tiền vào

Mời tải về File kế hoạch dòng tiền cho doanh nghiệp trên Excel

Để thuận tiện cho việc dự báo, khi dự báo dòng tiền vào và dòng tiền ra người ta chia thành 3 loại hoạt động chính sau:

– Dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh: dòng tiền này phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh donah trong doanh nghiệp. Ví dụ như: tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ, tiền thu hồi công nợ, tiền lãi,…

– Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư: dòng tiền này có được từ các hoạt động đầu tư. Ví dụ như: tiền lãi khi đầu tư vào doanh nghiệp khác, tiền thu được thanh lý, nhượng bán tài sản cố định,…

– Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư tài chính: dòng tiền này phát sinh thông qua các hoạt động như chủ sở hữu góp vốn bằng tiền, phát hành cổ phiếu,…

Dự báo dòng tiền ra

Mời tải về File kế hoạch dòng tiền cho doanh nghiệp trên Excel

Giống như việc dự báo dòng tiền vào, dự báo dòng tiền ra cũng chia ra thành 3 hoạt động:

– Dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh. Đây là các khoản tiền chi tiêu cho việc tạo ra doanh thu. Ví dụ như: trả lương người lao động, trả tiền cho nhà cung cấp, trả tiền quảng cáo, chiết khấu,…

– Dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư. Đây là các khoản tiền chi ra cho việc xây dựng, mua sắm tài sản cố định, tiền góp vốn vào doanh nghiệp khác,…

– Dòng tiền ra từ hoạt động tài chính. Dòng tiền từ hoạt động này bao gồm các khoản tiền như trả nợ gốc, nợ lãi, tiền mua lại cổ phiếu,…

Xác định số tiền tồn cuối kỳ

Số tiền tồn cuối kỳ được xác định theo công thức sau:

Số tiền tồn cuối kì = Số tiền tồn đầu kì + Dòng tiền thuần trong kì

Trong đó: dòng tiền thuần trong kỳ chính là chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra đã dự báo ở trên.

Thông qua số tiền tồn cuối kỳ, doanh nghiệp đối chiếu với số dư cần có. Từ đó xác định được số tiền thừa hay thiếu trong kỳ hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi xác định được số tiền thừa, thiếu, doanh nghiệp tiến hành đưa ra các biện pháp để giải quyết:

– Nếu thừa vốn bằng tiền: cần xem xét lại khả năng sử dụng tiền để tăng tối đa mức sinh lời của đồng vốn.

– Nếu thiếu vốn bằng tiền: cần xem xét lại và cân nhắc khi sử dụng tiền. Có thể đưa ra các biện pháp để cân đối thu, chi tiền như:

  • Tăng thu: tăng thu hồi nợ, tăng doanh số bán hàng,…
  • Giảm chi: thắt chặt chi tiêu bằng tiền,…

Tải về File kế hoạch dòng tiền

Ketoan.vn xin cung cấp cho bạn đọc File kế hoạch dòng tiền cơ bản sau đây. Bạn đọc có thể tải về và cân đối các chỉ tiêu theo đặc điểm của doanh nghiệp mình.

Bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

Mời tải về File kế hoạch dòng tiền cho doanh nghiệp trên Excel

Xem thêm:

Tải về file Excel quy đổi lương Net sang Gross và ngược lại

Những lưu ý về lương và bảo hiểm cho Công ty mới thành lập

Những trường hợp nghỉ hưu sớm nào được hưởng nguyên lương?

Vài cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel

Mời bạn đọc tải về file Excel quản lý bán hàng đầy đủ nhất