Nổi bật 2 Từ 2021, doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi trực tiếp thành...

Từ 2021, doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi trực tiếp thành công ty cổ phần

273

Mới đây, Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021. Theo đó, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) được trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần (CTCP).

Từ 2021, DNTN được chuyển đổi trực tiếp thành CTCP

Chuyển đổi DNTN thành CTCP gián tiếp thông qua công ty TNHH

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp hiện hành vẫn là Luật Doanh nghiệp 2014. Trong đó, Luật Doanh nghiệp 2014 không quy định việc chuyển đổi trực tiếp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần. Muốn thực hiện công việc này, doanh nghiệp phải thực hiện qua 2 bước:

– Chuyển DNTN thành công ty TNHH.

– Chuyển công ty TNHH thành CTCP.

Chuyển DNTN thành công ty TNHH

Căn cứ theo Điều 199, Luật Doanh nghiệp 2014, DNTN có thể chuyển đổi thành công ty TNHH theo quyết định của chủ DNTN khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đủ các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không bị cấm.

+ Tên của doanh nghiệp được đặt đúng quy định.

+ Doanh nghiệp có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

– Chủ DNTN phải là chủ sở hữu công ty hoặc thành viên của công ty.

– Chủ DNTN cam kết chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn (cam kết bằng văn bản).

– Chủ DNTN có thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó (thỏa thuận bằng văn bản).

– Chủ DNTN cam kết hoặc có thỏa thuận với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN (bằng văn bản).

Chuyển công ty TNHH thành CTCP

Căn cứ theo Điều 196, Luật Doanh nghiệp 2014,công ty TNHH có thể chuyển thành CTCP theo các phương thức:

– Không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác.

– Huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn.

– Bán toàn bộ hoặc bán một phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác.

– Kết hợp các phương thức trên.

Từ 2021, DNTN được chuyển trực tiếp thành CTCP

Từ 2021, DNTN được chuyển đổi trực tiếp thành CTCP

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi trực tiếp thành công ty cổ phần. Như vậy, doanh nghiệp tư nhân không cần phải chuyển thành công ty TNHH rồi mới chuyển đổi sang CTCP.

Công ty được chuyển đổi sẽ thừa kế quyền, nghĩa vụ của DNTN kể từ ngày việc chuyển đổi thành công. Chủ DNTN chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện chuyển đổi

Cụ thể, tại Điều 205, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng đủ các điều kiện:

– Doanh nghiệp phải đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể là các điều kiện sau:

+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không bị cấm.

+ Tên doanh nghiệp đặt theo đúng quy định.

+ Doanh nghiệp có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

+ Doanh nghiệp nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Chủ DNTN cam kết chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn (cam kết bằng văn bản).

– Chủ DNTN có thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó (thỏa thuận bằng văn bản).

– Chủ DNTN cam kết hoặc có thỏa thuận với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân (bằng văn bản).

Thời hạn chuyển đổi

Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Xem thêm:

Tải về toàn bộ Luật đầu tư số 61/2020/QH14

Muốn thay đổi tên công ty trên hóa đơn cần phải làm gì?

Hồ sơ bảo hiểm xã hội của NLĐ nước ngoài được lập như thế nào?

Người lao động tự ý nghỉ khi hết hạn hợp đồng hay đợi công ty báo?

Với chi phí văn phòng đại diện thì hóa đơn đầu vào ghi tên công ty hay tên văn phòng đại diện?