Kế hoạch và Báo cáo Báo cáo tài chính Nghị định 983/QĐ-BTC: Công bố danh mục chế độ báo cáo định...

Nghị định 983/QĐ-BTC: Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

320

Nghị định 983/QĐ-BTC công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập. Mời bạn đọc tải về tại bài viết dưới đây.

Nghị định 983/QĐ-BTC: Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Một số điểm quan trọng trong Nghị định 983/QĐ-BTC

Ngày 29/6/2020, Bộ tài chính công bố danh mực chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập thuộc quản lý của Bộ tài chính.

Công bố danh mục báo cáo định kỳ

Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán bao gồm:

 1. Báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTC.
 2. Báo cáo tình hình hoạt động năm (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán). Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTC.
 3. Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BTC.
 4. Báo cáo về tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BTC.
 5. Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề kiểm toán hàng năm. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTC.
 6. Báo cáo tổng hợp tình hình duy trì điều kiện hành nghề kiểm toán hàng năm. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTC.
 7. Báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTC.
 8. Báo cáo tình hình hoạt động năm (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán). Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTC.
 9. Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTC.
 10. Báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kiểm toán viên. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTC.
 11. Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BTC.
 12. Báo cáo tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BTC.
 13. Báo cáo tình hình sử dụng phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTC.

Nghị định này cũng quy định chi tiết nội dung các báo cáo định kỳ nêu trên.

Bãi bỏ một số báo cáo

Tại Nghị định này, một số báo cáo định kỳ bị bãi bỏ, gồm:

 • Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.
 • Báo cáo kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kế toán viên. Báo cáo này bị bãi bỏ do đã sửa đổi thành “Danh sách tham gia lớp học cập nhật kiến thức ” tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020.

Tải về Nghị định 983/QĐ-BTC

Để xem chi tiết mời bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

Trên đây là nghị định công bố chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập. Mời bạn đọc tải về và tham khảo để chủ động trong công việc của mình.

Xem thêm:

Tải về Quyết định 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực BCTC

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mời tải về Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Tải về Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04

Tải về mẫu Kế hoạch tham gia chứng kiến kiểm kê