Mẫu hóa đơn Tải về Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04

Tải về Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04

639

Khi hóa đơn điện tử có sai sót, tùy trường hợp cụ thể mà người bán phải lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế. Mời bạn đọc tải về mẫu Thông báo hủy hóa đơn điện tử tại đây.

Tải về mẫu Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04

Các trường hợp phải lập Thông báo hủy hóa đơn mẫu số 04

Đối với hóa đơn điện tử có mã

Thông báo hủy hóa đơn được lập trong các trường hợp sau đây:

– Người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã chưa gửi cho người mua có sai sót. Người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới.

– Người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã đã gửi cho người mua phát hiện thấy:

  • Sai tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót.
  • Sai mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng. Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 và lập hóa đơn mới.

– Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót. Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử.

Đối với hóa đơn điện tử không có mã

Thông báo hủy hóa đơn được lập trong các trường hợp sau đây:

– Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót:

  • Sai về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót.
  • Sai về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng.

Trong trường hợp này, nếu hóa đơn đã gửi cho cơ quan thuế thì người bán phải lập Thông báo hủy hóa đơn gửi cho cơ quan Thuế.

– Sau khi nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Trường hợp này, người bán lập thông báo hủy hóa đơn gửi cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn (nếu có).

Tải về Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04

Ketoan.vn xin cung cấp cho bạn đọc Thông báo hủy hóa đơn mẫu số 04. Thông báo này ban hành kèm theo Nghị định 119/NĐ-CP. Mẫu Thông báo như sau:

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT Mẫu số Ký hiệu hóa đơn điện tử Số hóa đơn điện tử Ngày lập hóa đơn Loại áp dụng hóa đơn điện tử Hủy/giải trình Lý do
1 2 3 4 5 6 7 8
……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Mời bạn đọc tham khảo và tải về TẠI ĐÂY.

Trên đây là mẫu Thông báo hủy hóa đơn theo mẫu số 04, ban hành theo Nghị định 119/NĐ-CP. Mời bạn đọc tham khảo và tải về sử dụng. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Mời tải về mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định

Mời tải về mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm/công việc hoàn thành

Mời tải về mẫu Bảng kê chi tiền ban hành theo Thông tư 200

Mời tải về mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mời tải về mẫu bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) theo Thông tư 200 và Thông tư 133