Mẫu hóa đơn Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

348

Sai sót trong quá trình lập hóa đơn là khó tránh khỏi của kế toán. Theo quy định thì hóa đơn đã lập và kê khai thuế mà phát hiện sai sót thì người bán cần lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn trong bài viết dưới đây.

bài báo cáo, bàn, bán hàng

1. Quy trình điều chỉnh hóa đơn

Theo hướng dẫn tại Khoản 3 điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đồng thời người bán và người mua đã kê khai thuế thì bên bán xử lý như sau:

  • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký của cả hai bên ghi rõ sai sót
  • Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
  • Sau đó, bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh và cả 2 bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

2. Những lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

  • Người bán khi lập Biên bản điều chỉnh (BBĐC) hoá đơn cần chú ý:
  • Ngày trên BBĐC hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.
  • Nội dung trên BBĐC phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh.
  • Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập BBĐC hóa đơn viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.
  • Đối với hóa đơn điện tử thì BBĐC cho hoá đơn điện tử sẽ được bên bán và bên mua ký điện tử và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Trường hợp người mua không có chữ ký điện tử thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận bằng giấy ghi rõ sai sót có chữ ký của người bán và người mua. (Theo hướng dẫn của Tổng cục thuế tại Công văn 3441/TCT-CS ngày 28/9/2019)

Ngoài ra, theo Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về Điều chỉnh hoá đơn bao gồm cả Hoá đơn điện tử thì với các trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời tải về mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản tiêu hủy tài liệu hết giá trị

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản giao nhận tài liệu

Tải về mẫu Thư xác nhận ngân hàng phục vụ kiểm toán

Tải về mẫu Kế hoạch tham gia chứng kiến kiểm kê