Mẫu hợp đồng - lao động Mời tải về mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mời tải về mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

776
Hợp đồng lao động 2019

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là một tài liệu quan trọng đối với người lao động và người sử dụng lao động. Khi hợp đồng lao động chấm dứt, người sử dụng lao động lập Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu Quyết định chấm dứt HĐLĐ tại bài viết dưới đây.

Mời tải về mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Theo Bộ Luật lao động, có các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

– Hợp đồng lao động đã hết hạn.

– Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

– Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

– Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu.

– Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.

– Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

– Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

– Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. (*)

– Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã. (**)

(*) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Theo Điều 37, Bộ luật lao động 2012, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn trong những trường hợp:

– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ.

– Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn.

– Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động.

– Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ.

– Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

(**) Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Theo Điều 37, Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong các trường hợp:

– Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc.

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

– Do những lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm lao động.

– Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ.

Tải về Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Quyết định chấm dứt HĐLĐ có nội dung như sau:

QUYẾT ĐỊNH
VV: Chấm dứt hợp đồng lao động

————–

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABC

– Căn cứ Bộ luật lao động 2012 số 10/2012/QH13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số…………………………………………….;

– Căn cứ Quyết định …………………………………………………………;

– Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ……………, đối với Ông A;

– Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng …………………………………………

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…)………………..

Kể từ ngày …../…../…………

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông A căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

·         Cá nhân Ông A;

·         Công đoàn Công ty;

·         Phòng TC & NS;

·         P21 (Đăng tin);

·         Lưu VP, HS

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Mời bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

Xem thêm:

Mời tải về Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Tải về Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04

Tải về Quyết định 635/QĐ-TCT quy định về hóa đơn điện tử

Mời tải về mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản tiêu hủy tài liệu hết giá trị