Nổi bật 1 Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản tiêu hủy tài liệu...

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản tiêu hủy tài liệu hết giá trị

3204

Biên bản tiêu hủy tài liệu hết giá trị được sử dụng để ghi chép về việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị. Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản tiêu hủy tài liệu hết giá trị trong bài viết dưới đây.

Biên bản tiêu hủy tài liệu hết giá trị là biên bản được lập ra để ghi chép về việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị ví dụ như chứng từ, sổ sách kế toán hết thời hạn lưu trữ. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin địa điểm và thời gian lập biên bản, hội đồng tiêu hủy tài liệu, tài liệu tiêu hủy…

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản tiêu hủy tài liệu hết giá trị như sau:

       TÊN CQ, TC CẤP TRÊN                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    ——-                                                                                                      ———

…………, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
Về việc tiêu huỷ tài liệu hết giá trị

Căn cứ Quyết định số …ngày… tháng… năm…của ……….. về việc tiêu huỷ tài liệu hết giá trị,

Hôm nay, vào hồi ……………………………………………………………………………….

Tại (nơi huỷ) ……………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1……………………………. cơ quan, đơn vị ………………………………………….

2……………………………. cơ quan, đơn vị ………………………………………….

3……………………………. cơ quan, đơn vị ………………………………………….

4……………………………. cơ quan, đơn vị ………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành tiêu huỷ số tài liệu hết giá trị thuộc Phòng (khối) …………………

Số lượng tài liệu được tiêu huỷ ……………………………………………………………

Phương pháp huỷ: (nghiền bột giấy, cắt nhỏ…) …………………………………….

Chúng tôi đã huỷ hết số tài liệu ghi trong Danh mục tài liệu hết giá trị theo quy định.

Biên bản này lập thành 2 bản: cơ quan, đơn vị có tài liệu giữ một bản, cơ quan, đơn vị thực hiện tiêu huỷ tài liệu giữ một bản./.

       ĐẠI DIỆN CƠ QUAN (ĐƠN VỊ)                                             ĐẠI DIỆN CƠ QUAN (ĐƠN VỊ)
               TIÊU HUỶ TÀI LIỆU                                                             CÓ TÀI LIỆU TIÊU HUỶ
                   (Họ và tên, ký)                                                                         (Họ và tên, ký)

 

 

            Xác nhận của cơ quan                                                              Xác nhận của cơ quan 
               (Ký tên, đóng dấu)                                                                       (Ký tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản tiêu hủy tài liệu hết giá trị TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản giao nhận tài liệu

Sự khác nhau giữa biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản hủy hóa đơn

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Mời tải về mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định theo Thông tư 133 và Thông tư 200