Mẫu chứng từ tiền tệ Mời tải về mẫu Bảng kê chi tiền ban hành theo Thông...

Mời tải về mẫu Bảng kê chi tiền ban hành theo Thông tư 200

1350

Lập bảng kê chi tiền là công việc mà các bộ phận thường xuyên phải làm. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu bảng kê chi tiền ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

1. Bảng kê chi tiền là gì?

Bảng kê chi tiền là bảng kê dùng để kê khai các khoản đã chi của doanh nghiệp. Từ đó làm căn cứ quyết toán về các khoản đã chi và ghi vào sổ kế toán của doanh nghiệp.

2. Cách lập bảng kê chi tiền

 • Đơn vị: Ghi rõ tên đơn vị của người lập bảng kê
 • Bộ phận: Ghi rõ bộ phận làm việc của người lập bảng kê.
 • Ngày, tháng, năm: Ghi rõ ngày, tháng, năm tại thời điểm lập bảng kê.
 • Họ và tên người chi: Ghi rõ họ tên của người chi tiền.
 • Bộ phận (hoặc địa chỉ): Ghi rõ bộ phận làm việc hoặc địa chỉ của người chi tiền.
 • Chi cho công việc: Ghi rõ khoản chi đó là chi cho công việc gì.
 • Cột STT: Ghi rõ số thứ tự của từng khoản chi tiền.
 • Cột Số hiệu: Ghi rõ số hiệu của từng khoản chi tiền.
 • Cột Ngày, tháng: Ghi rõ ngày tháng của từng khoản chi tiền.
 • Cột Nội dung chi: Ghi rõ nội dung chi của từng khoản.
 • Cột Số tiền: Ghi rõ số tiền chi của từng khoản.
 • Cộng: Ghi rõ tổng cộng số tiền của tất cả các khoản chi.
 • Số tiền bằng chữ: Ghi số tiền tổng cộng của tất cả các khoản chi bằng chữ.
 • (Kèm theo…. chứng từ gốc): Ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo bảng kê chi tiền này.
 • Bảng kê chi tiền cần có đủ chữ ký của những người liên quan bao gồm: Người lập bảng kê, Kế toán trưởng, Người duyệt.
 • Bảng kê được lập thành 2 bản: 1 bản lưu ở thủ quỹ và 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

Mời bạn đọc tải về mẫu Bảng kê chi tiền TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu file Excel tính thuế Thu nhập Cá nhân cực chính xác

Tải về miễn phí mẫu Giấy xác nhận lương mới nhất năm 2020

Tải miễn phí mẫu file Excel quản lý thu chi tiền mặt