Kế toán cho giám đốc old Cách xác định giá phí hợp nhất kinh doanh theo phương pháp...

Cách xác định giá phí hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua

3733

Hợp nhất kinh doanh là việc kết hợp các doanh nghiệp riêng biệt thành một đơn vị báo cáo. Khi đó, bên mua phải xác định giá phí hợp nhất kinh doanh tại ngày mua. Ketoan.vn xin cung cấp cách xác định giá phí hợp nhất kinh doanh tại bài viết sau.

Hướng dẫn xác định giá phí hợp nhất kinh doanh cho doanh nghiệp

Xác định bên mua

Bên mua là một doanh nghiệp tham gia hợp nhất nắm quyền kiểm soát các doanh nghiệp hoặc các hoạt động kinh doanh tham gia hợp nhất khác.

– Nếu kết quả hợp nhất kinh doanh có một doanh nghiệp tham gia hợp nhất kiểm soát doanh nghiệp còn lại thì doanh nghiệp đó là bên mua.

– Nếu hợp nhất kinh doanh thông qua hoán đổi cổ phiếu cho nhau thì doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thường để thực hiện hoán đổi được coi là bên mua.

– Nếu giá trị hợp lý của một doanh nghiệp tham gia hợp nhất lớn hơn nhiều so với giá trị hợp lý của các đơn vị khác tham gia hợp nhất thì doanh nghiệp có giá trị hợp lý lớn hơn thường được xác định là bên mua.

Xác định giá phí hợp nhất kinh doanh

Bên mua sẽ xác định giá phí hợp nhất kinh doanh. Giá phí bao gồm:

– Giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi.

– Các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận.

– Các công cụ vốn do bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua.

– Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh. Bao gồm:

+ Chi phí trả cho kiểm toán viên.

+ Tư vấn pháp lý thẩm định viên về giá.

+ Các nhà tư vấn khác về thực hiện hợp nhất kinh doanh.

Nếu ngày mua trùng với ngày trao đổi (tức quyền kiểm soát đạt được thông qua một giao dịch trao đổi đơn lẻ) thì giá phí hợp nhất được xác định là các chi phí liên quan của giao dịch trao đổi.

Nếu ngày mua không trùng với ngày trao đổi (tức quyền kiểm soát đạt được thông qua nhiều giao dịch trao đổi) thì  giá phí hợp nhất được xác định là tổng chi phí của các giao dịch trao đổi.

Giá phí hợp nhất khi bên mua trao đổi tài sản cho bên bị mua

Bên mua có thể trao đổi các tài sản cho bên bị mua trong hợp nhất kinh doanh như: tiền, trái phiếu, cổ phiếu hoặc các tài sản đang dùng trong hoạt động kinh doanh của bên mua. Khi thanh toán bằng các tài sản khác ngoài tiền, giá phí hợp nhất được xác định theo giá trị hợp lý của tài sản đó tại ngày trao đổi.

– Nếu thanh toán bằng việc phát hành cổ phiếu: giá trị hợp lý của cổ phiếu dùng để tính giá phí hợp nhất thường lấy giá công bố của ngày trao đổi của cổ phiếu đã niêm yết. Trừ trường hợp có bằng chứng và cách tính khác tin cậy hơn.

– Nếu thanh toán bằng việc phát hành trái phiếu: giá trái phiếu dùng để tính vào giá phí hợp nhất là giá trị hợp lý của trái phiếu. Giá trị hợp lý có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn mệnh giá của trái phiếu.

– Nếu thanh toán bằng các tài sản khác: giá phí hợp nhất là giá trị hợp lý của tài sản đó.

Khi việc thanh toán tất cả hoặc một phần giá phí của việc hợp nhất kinh doanh được hoãn lại thì giá trị hợp lý của phần hoãn lại đó phải được quy đổi về giá trị hiện tại tại ngày trao đổi. Và có tính đến phần phụ trội hoặc chiết khấu sẽ phát sinh khi thanh toán.

Các khoản chi phí không được tính vào giá phí hợp nhất kinh doanh

Hướng dẫn xác định giá phí hợp nhất kinh doanh cho doanh nghiệp

Các khoản chi phí không được tính vào giá phí hợp nhất kinh doanh gồm:

– Các khoản lỗ hoặc chi phí khác sẽ phát sinh trong tương lai.

– Chi phí quản lý chung và các chi phí khác không liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh.

– Chi phí thỏa thuận và phát hành các khoản nợ tài chính.

– Chi phí phát hành công cụ vốn.

Trên đây là cách xác định giá phí hợp nhất kinh doanh. Đây là một công việc phải làm khi diễn ra việc hợp nhất doanh nghiệp. Hy vọng bài viết đã đem lại những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Mời tải về mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ (File Word, Excel)

Phương pháp kế toán tài khoản 611 – Mua hàng theo Thông tư 200

Đã có quy định xử phạt hành chính đối với các vi phạm về đóng BHXH bắt buộc, BHTN